CPV: 15511000-3 Mlieko

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15511000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202212605 Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
08:00
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Košice I, Košický, Slovenská republika