CPV: 15511000-3 Mlieko

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15511000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
38073 - WNT MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
09:00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ