CPV: 15500000-3 Mliečne výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15500000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20234739 Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.06.2023
08:11
Rohov, Senica, Trnavský, Slovenská republika