CPV: 15400000-2 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15400000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37576 - WNT Trvanlivé potraviny
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 04.12.2023
13:00
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske