CPV: 15331170-9 Mrazená zelenina

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15331170-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Mrazená zelenina a mrazené rastlinné mäso
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2021
10:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Vašinova 124/59, 950 61 Nitra-Chrenová