CPV: 15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15300000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
17880-MUT Potraviny
Užšia súťaž
UVO 12.06.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Martin