CPV: 15221000-3 Mrazené ryby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15221000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023468 Mrazené potraviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.01.2023
08:00
Poprad, Poprad, Prešovský, Slovenská republika