CPV: 15221000-3 Mrazené ryby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15221000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31807-MST Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce
Verejná súťaž
UVO 19.10.2023
12:00
Psychiatrická nemocnica Hronovce