CPV: 15113000-3 Bravčové mäso

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15113000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Mrazené bravčové a hovädzie mäso
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
10:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Vašinova 124/59, 950 61 Nitra-Chrenová