CPV: 15112000-6 Hydina

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15112000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
807-MST Nákup potravín pre LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS - IV.
Verejná súťaž
UVO 06.02.2023
10:00
LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb