CPV: 15111000-9 Mäso z hovädzieho dobytka

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15111000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
18730-WNT Mäso, mäsové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.06.2023
11:00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce