CPV: 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15100000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29484-MST POTRAVINY 2023
Verejná súťaž
UVO 27.09.2023
10:00
Národný ústav reumatických chorôb