CPV: 14212000-0 Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 14212000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Nákup kameniva bez dopravy na údržbu ciest LS Klenovec LO Javorina, Kokava a Studené č. 13/2023
11.12.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca