CPV: 09343000-5 Rádioaktívne materiály

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 09343000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023450 Rádioaktívny zdroj I 192 pre Microselectron
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.01.2023
10:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika