CPV: 09134100-8 Motorová nafta

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 09134100-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202314113 Dodávka motorovej nafty do benkaloru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
15:00
Buková, Trnava, Trnavský, Slovenská republika