CPV: 09134100-8 Motorová nafta

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 09134100-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31344-MST Nákup pohonných hmôt pre potreby TSM (2021 – 2023)
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
10:00
Technické služby mesta Rimavská Sobota