CPV: 09130000-9 Ropa a ropné destiláty

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 09130000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41157-MST Nákup pohonných hmôt
Verejná súťaž
UVO 17.10.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky