CPV: 09123000-7 Zemný plyn

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 09123000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Dodávka zemného plynu - mesto Šurany - 01/23 ZP (od 01.03.2023 do 31.12.2023)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
10:00
Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice / Obec Šurany