CPV: 09111400-4 Drevné palivá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 09111400-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202213956 Drevné pelety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.11.2022
10:00
Novoť, Námestovo, Žilinský, Slovenská republika