CPV: 03221000-6 Zelenina

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 03221000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Zelenina, ovocie a zemiaky (DĹŽKA TRVANIA ZÁKAZKY Od 01.01.2023 do 31.12.2023)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.12.2022
12:00
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie