CPV: 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 03220000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023516 Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a zemiakov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
09:00
Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Prešovský, Slovenská republika