CPV: 03142500-3 Vajcia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 03142500-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
55064-MST Dodávka potravín 2021
Verejná súťaž
UVO 03.12.2021
10:00
Ružinovský domov seniorov