CPV: 03140000-4 Živočíšne produkty a súvisiace produkty

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 03140000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
85-MST Biologický materiál/Embryá_II
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
10:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum