CPV: 03114200-5 Krmoviny

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 03114200-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023765 Kukuričné mláto.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.02.2023
08:05
Ulič, Snina, Prešovský, Slovenská republika