Dvojkolesia pre ŽKV

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.820.760,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.11.2021 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.10.2021
  Dátum zverejnenia:
25.10.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Maceková
Telefón: +421 220293008
Email: macekova.gabriela@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.slovakrail.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dvojkolesia pre ŽKV
Referenčné číslo: 34857-S5973/2021-SeOL
II.1.2) Hlavný kód CPV
34631000-9
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup nových dvojkolesí pre železničné koľajové vozidlá (ďalej len ŽKV) - pre hnacie vozidlá resp. jednotky radu 051, 071, 951, 971, DMJ 861, 361, 660 a pre osobné vozne typ 450.3 a 429.3.
Dvojkolesia musia byť v zhode s príslušnými technickými normami EN, STN, TNŽ, vyhláškami UIC, smernicami, v súlade so zák. č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MDPT SR č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, vyhláškou MDPT SR č. 351/2010 Z.z. o dopravnom poriadku dráh, platnými predpismi Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pre ŽKV a s ich ďalšími súvisiacimi predpismi (vrátane dohodnutých výnimiek, prevádzkových úprav a pod.) a platnou výkresovou dokumentáciou ŽKV a v súlade s ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
Predpokladané množstvo obstarávaných dvojkolesí je celkom 60 ks.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 820 760,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 10
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Dvojkolesie hnané pre DV 051, 071, 951, 971
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34631100-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
34631400-3
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Nové Zámky, Žilina
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom 1. časti zákazky je nákup nových dvojkolesí hnaných, ako náhradných dielov pre DV 051, 071, 951, 971, v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Predpokladané množstvo obstarávaných dvojkolesí je 12 ks.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Doba dodania
Relatívna váha: 15

Cena
Relatívna váha: 85
II.2.6) Odhadovaná hodnota
201 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Dvojkolesie hnacie 1 kompletné pre DMJ 861
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34631100-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
34631400-3
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Humenné, Nové Zámky
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom 2. časti zákazky je nákup nových dvojkolesí hnacích 1 kompletných, ako náhradných dielov pre DMJ 861, v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Predpokladané množstvo obstarávaných dvojkolesí je 4 ks.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Doba dodania
Relatívna váha: 15

Cena
Relatívna váha: 85
II.2.6) Odhadovaná hodnota
100 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Dvojkolesie hnacie 2 kompletné pre DMJ 861
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34631100-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
34631400-3
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Humenné, Nové Zámky
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom 3. časti zákazky je nákup nových dvojkolesí hnacích 2 kompletných, ako náhradných dielov pre DMJ 861, v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Predpokladané množstvo obstarávaných dvojkolesí je 4 ks.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Doba dodania
Relatívna váha: 15

Cena
Relatívna váha: 85
II.2.6) Odhadovaná hodnota
100 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Dvojkolesie hnané 2 kompletné pre DMJ 861
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34631100-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
34631400-3
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Humenné
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom 4. časti zákazky je nákup nových dvojkolesí hnaných 2 kompletných, ako náhradných dielov pre DMJ 861, v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Predpokladané množstvo obstarávaných dvojkolesí je 4 ks.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Doba dodania
Relatívna váha: 15

Cena
Relatívna váha: 85
II.2.6) Odhadovaná hodnota
80 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Dvojkolesie hnacie pre HKV 361.0
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34631100-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
34631400-3
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Košice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom 5. časti zákazky je nákup nových dvojkolesí hnacích, ako náhradných dielov pre HKV radu 361.0, v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Predpokladané množstvo obstarávaných dvojkolesí je 4 ks.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Doba dodania
Relatívna váha: 15

Cena
Relatívna váha: 85
II.2.6) Odhadovaná hodnota
80 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Dvojkolesie hnacie pre HKV 361.1
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34631100-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
34631400-3
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom 6. časti zákazky je nákup nových dvojkolesí hnacích, ako náhradných dielov pre HKV radu 361.1, v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Predpokladané množstvo obstarávaných dvojkolesí je 4 ks.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Doba dodania
Relatívna váha: 15

Cena
Relatívna váha: 85
II.2.6) Odhadovaná hodnota
80 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Dvojkolesie hnacie s prevodovkou pre EJ 660
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34631100-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
34631400-3
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Vrútky
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom 7. časti zákazky je nákup 6 ks nových dvojkolesí hnacích s prevodovkou, ako náhradných dielov pre EJ 660, v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Predpokladané množstvo obstarávaných dvojkolesí je 6ks.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Doba dodania
Relatívna váha: 15

Cena
Relatívna váha: 85
II.2.6) Odhadovaná hodnota
828 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Dvojkolesie bežné pre EJ 660
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34631100-0
34631400-3
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Vrútky
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom 8. časti zákazky je nákup nových dvojkolesí bežných, ako náhradných dielov pre EJ 660, v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Predpokladané množstvo obstarávaných dvojkolesí je 10 ks.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Doba dodania
Relatívna váha: 15

Cena
Relatívna váha: 85
II.2.6) Odhadovaná hodnota
201 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 9
II.2.1) Názov
Dvojkolesie pre OV bežné, typ 450.3 (tri brzdové kotúče)
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34631100-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
34631400-3
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Košice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom 9. časti zákazky je nákup nových dvojkolesí pre OV bežných, typ 450.3, ako náhradných dielov pre osobné vozne, v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Predpokladané množstvo obstarávaných dvojkolesí je 8 ks.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Doba dodania
Relatívna váha: 15

Cena
Relatívna váha: 85
II.2.6) Odhadovaná hodnota
96 960,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 10
II.2.1) Názov
Dvojkolesie pre OV bežné, typ 429.3 (tri brzdové kotúče)
Časť č.: 10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34631100-0
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
34631400-3
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Košice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom 10. časti zákazky je nákup nových dvojkolesí pre OV bežných, typ 429.3, ako náhradných dielov pre osobné vozne, v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Predpokladané množstvo obstarávaných dvojkolesí je 4 ks.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Doba dodania
Relatívna váha: 15

Cena
Relatívna váha: 85
II.2.6) Odhadovaná hodnota
52 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZVO.
III.1.1.1)
V prípade, že uchádzačom predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nie sú vydávané v elektronickej podobe s právnym účinkom, alebo sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 ZVO), obstarávateľ odporúča, aby uchádzač predložil v ponuke doklady po zaručenej elektronickej konverzii dokumentu z listinnej do elektronickej podoby.
V prípade predloženia písomností vyhotovených uchádzačom, obstarávateľ odporúča, aby boli takéto písomnosti podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za uchádzača.
III.1.1.2)
Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
Písm. a) ZVO je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.
III.1.1.3)
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
III.1.1.4)
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.5)
V zmysle § 32 ods. 3 ZVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.
Upozornenie:
Obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra trestov, a požaduje jeho predloženie uchádzačom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: III.1.3.1)
Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Zoznam vypracuje záujemca.

Obstarávateľ odporúča, aby uchádzač doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti predložil v elektronickej podobe s právnym účinkom, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. evidencia referencií podľa § 12 ZVO). Ak doklad nie je vydaný v elektronickej podobe s právnym účinkom alebo ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona, obstarávateľ odporúča, aby uchádzač predložil doklad po zaručenej elektronickej konverzii dokumentu z listinnej do elektronickej podoby. V prípade vyhotovenia písomností samotným uchádzačom obstarávateľ odporúča, aby takéto písomnosti boli podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača alebo ich záujemca/ uchádzač predložil po zaručenej elektronickej konverzii dokumentu z listinnej do elektronickej podoby.
III.1.3.2)
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
III.1.3.3)
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods.7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi/ uchádzačovi poskytnuté.
III.1.3.4)
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
III.1.3.5)
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť kurz Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. V prípade roku 2021 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, poskytnutím služieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých služieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.
III.1.3.6)
Z predkladaných dokladov záujemcu preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 ZVO musí byť zrejmé splnenie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
III.1.3.7)
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3.1) tohto oznámenia obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil v ponuke zoznam dodávok tovaru, predmetom ktorých bolo dodanie nových dvojkolesí rovnakého alebo podobného typu ako je predmet zákazky t.j. zoznam dodaných dvojkolesí pre železničné koľajové vozidlá za predchádzajúce tri roky (t.j. za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, čo je deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie), s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v celkovej sumárnej hodnote pre jednotlivé časti predmetu zákazky minimálne:
časť 1. Dvojkolesie hnané pre DV 051, 071, 951, 971: 200 000,00 EUR (dvestotisíc EUR),
časť 2. Dvojkolesie hnacie 1 kompletné pre DMJ 861: 100 000,00 EUR (jednostotisíc EUR),
časť 3. Dvojkolesie hnacie 2 kompletné pre DMJ 861: 100 000,00 EUR(jednostotisíc EUR),
časť 4. Dvojkolesie hnané 2 kompletné pre DMJ 861: 80 000,00 EUR (osemdesiattisíc EUR),
časť 5. Dvojkolesie hnacie pre HKV 361.0: 80 000,00 EUR (osemdesiattisíc EUR),
časť 6. Dvojkolesie hnacie pre HKV 361.1: 80 000,00 EUR (osemdesiattisíc EUR),
časť 7. Dvojkolesie hnacie s prevodovkou pre EJ 660: 820 000,00 EUR (osemstodvadsaťtisíc EUR),
časť 8. Dvojkolesie bežné pre EJ 660: 200 000,00 EUR (dvestotisíc EUR),
časť 9. Dvojkolesie pre OV bežné, typ 450.3 (tri brzdové kotúče): 95 000,00 EUR (deväťdesiatpäťtisíc EUR),
časť 10. Dvojkolesie pre OV bežné, typ 429.3 (tri brzdové kotúče): 50 000,00 EUR (päťdesiattisíc EUR).
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku na viac častí predmetu zákazky, predloží zoznam dodávok tovaru minimálne v hodnote rovnajúcej sa najvyššiemu z objemov dodávok tovaru požadovaných pre časti zákazky, na ktoré predkladá ponuku.
Obstarávateľ odporúča uchádzačom pre spracovanie zoznamu použiť formulár z Prílohy č. 4 SP Zoznam dodávok tovaru. V prípade, že bol dodaný tovar len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí uchádzač preukázať, v akom finančnom objeme za určené obdobie dodal tovar záujemca/ uchádzač alebo uchádzačom uvedená iná osoba podľa § 34 ods.3 ZVO.
V prípade ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. dodávky tovaru (zmluvy) začali pred tromi rokmi, alebo neboli skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako "rozhodné obdobie"), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodávok tovaru, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období.

Pre splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3.2) tohto oznámenia obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil v ponuke platný certifikát manažérstva kvality, vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality podľa EN ISO 9001:2008 v oblasti zodpovedajúcej predmetu zákazky.
Obstarávateľ príjme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu a to:
a) potvrdenie certifikačného orgánu, ktorý vykonal posúdenie vhodnosti zavedeného systému manažérstva kvality, ale ešte z nejakých dôvodov nestihol vydať samotný certifikát, za podmienky, že bol ukončený proces posudzovania normy
prípadne
b) správu z auditu vykonaného akreditovanou osobou podľa požiadaviek príslušnej normy, z ktorej vyplýva, že preverovaná organizácia spĺňa požiadavky príslušnej normy.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Nevyžaduje sa.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Podľa súťažných podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť. V prípade združenia je potrebné, aby účastníci združenia uzatvorili zmluvu, ktorá bude obsahovať povinnosti pre všetkých účastníkov združenia. Zmluva musí obsahovať aj splnomocnenie pre niektorého účastníka združenia na zastupovanie združenia pri rokovaniach a vykonávaní potrebných právnych úkonov a tiež vyhlásenie o tom, že členovia združenia ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Obstarávateľ požaduje, aby predávajúci mal na realizáciu predmetu zákazky:
- platné Potvrdenie o vykonaní previerky odborno - technickej spôsobilosti (ďalej aj ako "POTS") vydané obstarávateľom výrobcovi dvojkolesí podľa platnej Smernice Odborno technická spôsobilosť 2_168_UP_v1 zo dňa 15.06.2018 zodpovedajúce predmetu zákazky, t.j. na dodávku dvojkolesí. Uvedená smernica tvorí Prílohu č. 7 súťažných podkladov,
- obstarávateľom resp. výrobcom ŽKV schválené Technicko dodacie a preberacie podmienky (ďalej aj ako "TDPP"), ktorých prílohou budú schválené výkresy dvojkolesí, náprav, celistvých a obručových kolies, resp. schválené výkresy pre jednotlivé typy ŽKV resp. výkresovú dokumentáciu, ktorá bola dodaná výrobcom vozidla ako aj právo na použitie tejto technickej dokumentácie pre výrobu a/alebo dodávku predmetných dvojkolesí pre ŽKV.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.11.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2021 11:00
Miesto: Sídlo obstarávateľa Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. na adrese: , Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, Slovensko.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní sa môžu zúčastniť štatutárni zástupcovia alebo členovia štatutárneho orgánu uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk, po predložení dokladu totožnosti alebo nimi splnomocnení zástupcovia, ktorí okrem dokladu totožnosti predložia plnomocenstvo. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1)
Verejná súťaž je realizovaná podľa § 91 ZVO v spojení s § 66 ods.7 druhá veta ZVO.
VI.3.2)
Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre
Verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu
Záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii Príručky a v sekcii Videonávody.
VI.3.3)
Uchádzač predkladá ponuku výhradne elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO po prihlásení.
VI.3.4)
Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1) a
III.1.3) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED).
Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia súťažných podkladov. Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 SP.
VI.3.5)
Ak záujemca použije JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu VO kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote určenej obstarávateľom, obstarávateľ uchádzača vylúči z verejného obstarávania.
VI.3.6)
Doručovanie podaní-v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti,ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania=dátum doručenia.
VI.3.7)
Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk, v ktorom musia byť predložené ponuky, žiadosti o vysvetlenie alebo prípadne uplatnené revízne postupy.
VI.3.8)
Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432252.
Časti SP ako aj časti príp. inej poskytnutej sprievodnej dokumentácie, ktoré je potrebné záujemcom vyplniť k predloženiu ponuky, obstarávateľ zverejňuje v súboroch v editovateľných formátoch na linku: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432252.
VI.3.9)
Obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči z VO uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu verejnú súťaž.
VI.3.10)
Predmet zákazky je rozdelený na časti. Každá časť zákazky je v celom rozsahu opísaná tak, aby bola presne a zrozumiteľne špecifikovaná. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použila odvolávka na konkrétnu značku, obchodné názvy, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku/materiál, tieto boli použité výlučne vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet príslušnej časti zákazky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. V takýchto prípadoch, sa má za to, že je doplnený slovami "alebo ekvivalentný". Pre účely tohto verejného obstarávania sú ekvivalentnými výrobkami také výrobky, ktoré spĺňajú úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, na rovnakej alebo vyššej úrovni ako pôvodný výrobok, bez nutnosti vykonania akejkoľvek úpravy na železničnom koľajovom vozidle pri výmene pôvodného výrobku za ním ponúknutý ekvivalent.
VI.3.11)
Nejedná sa o zelené VO, ani o obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Sú uvedené v § 163 a nasl. ZVO.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.10.2021