Zavádzanie systému kvality a vzdelávanie zamestnancov v projekte SMART PSK – kvalitnejšia budúcnosť

  Zadávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
260.132,90 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.10.2021 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
28.09.2021
  Dátum zverejnenia:
04.10.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Prešovský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37870475
Námestie mieru 2, 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Repka
Telefón: +421 517081326
Email: anton.repka@vucpo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2914
Hlavná adresa(URL): www.po-kraj.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zavádzanie systému kvality a vzdelávanie zamestnancov v projekte SMART PSK – kvalitnejšia budúcnosť
Referenčné číslo: ID-0111
II.1.2) Hlavný kód CPV
72225000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti:
Časť 1: Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality - CAF
Časť 2: Vzdelávanie zamestnacov SMART PSK
Bližšie informácie o predmete obidvoch častí zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
260 132,90 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality - CAF
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79212110-7
72224200-3
71241000-9
80511000-9
80522000-9
92312212-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Školenia, kurzy, semináre - miesto dodania bude písomne dohodnuté pred začatím realizácie aktivít.
Dokumentácia - miestom dodania je sídlo Objednávateľa.
Podrobne podľa bodu 1.5 súťažných podkladov
II.2.4) Opis obstarávania:
V rámci projektu Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť má PSK zámer zaviesť systém kvality CAF na vybraných stredných
školách.
A/ V priebehu realizácie tejto aktivity budú zorganizované:
A.1 Okrúhly stôl
A.2 Úvodné školenia
A.3 Odborné školenia
A.3.1 Konsenzus meeting
A.3.2 Školenie k akčnému plánu zlepšovania
A.3.3 Školenie k Externej spätnej väzbe modelu CAF
A.4 Workshop dobrej praxe
A.5 Štúdia - Návrh zabezpečenia udržateľnosti implementovaného systému riadenia kvality v organizáciách

B/ Výstupom aktivity bude spracovanie a dodanie dokumentácie v rozsahu:
B.1 Správa k samohodnotiacej správe
B.2 Správa k Akčnému plánu
B.3 Štúdia Návrh zabezpečenia udržateľnosti implementovaného systému manažérstva v organizáciách

Podrobnejšie informácie k predmetu zákazky sú v Prílohe č. 9 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
90 008,40 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Z314011ABS8
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Projekt SMART PSK kvalitnejšia budúcnosť , aktivita : Zavedenie systému riadenia kvality CAF, spolufinancovaný z
prostriedkov Európskej únie, Operačný program Efektívna verejná správa
Časť: 2
II.2.1) Názov
Vzdelávanie zamestnacov SMART PSK
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
75121000-0
80400000-8
80430000-7
80511000-9
80522000-9
92312212-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania si dohodne verejný obstarávateľ (ako Objednávateľ) s úspešným uchádzačom (ako Dodávateľom)
písomne najneskôr do 14 dní pred realizáciou jednotlivej aktivity.
II.2.4) Opis obstarávania:
Prostredníctvom systémovo zameraného konceptu vzdelávacích aktivít šitých na mieru potrebám zamestnancov Úradu
PSK a v súlade s najnovšími trendami vytvoriť kvalitné podmienky pre vzdelávanie formou stáží, kurzov, tréningov
mäkkých zručností, odborných seminárov a konferencií, ktoré budú priamo súvisieť s inovovanými procesmi a politikami
v tomto projekte v rámci kompetenčného modelu Prešovského samosprávneho kraja.
Cieľom týchto aktivít projektu je posilnenie odborných kapacít PSK a organizácií partnerov pri tvorbe, implementácii a
monitorovaní politík verejnej správy a tvorba inštitucionálnych rámcov na spoluprácu s partnermi.
Podrobnejšie informácie k predmetu zákazky sú v Prílohe č. 9 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
170 124,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Z314011ABS8
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Projekt SMART PSK kvalitnejšia budúcnosť , aktivita : Vzdelávanie zamestnancov, spolufinancovaný z prostriedkov
Európskej únie, Operačný program Efektívna verejná správa
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
1.2Hospodársky subjekt preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a
ods. 2, 4 a 5 ZVO
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie,
alebo
-predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO.
Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii odporúčaný vzor čestného vyhlásenia o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní na
preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, ktorý je prílohou súťažných podkladov.
Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), e), g) a h) ZVO v zmysle § 32 ods. 3 ZVO.
1.3Podľa § 32 ods. 7 ZVO je podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak
uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32
ods. 2 písm. b) a c) ZVO.
1.4Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.5Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.6Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument podľa § 39 ZVO (ďalej len JED).
-Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii elektronickú verziu formulára JED vo formáte .XML, ktorá je prílohou súťažných
podkladov. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ÚVO) uverejnil na adrese https://www.uvo.gov.sk/jednotnyeuropsky-
dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html Príručku k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie JEDu pre vyplnenie elektronickej verzie formulára JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie (služba
ESPD), a manuál pre vysvetlenie k vypĺňaniu obsahu JEDu. Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt
vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.
1.6.1Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa uchádzačom odporúča
postupovať v súlade s upozornením ÚVO na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskychsubjektoch-
vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
1.6.2Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti stanovených v súlade s § 32 ods. 1 ZVO a
preukazovaných podľa § 32 ods. 2 a § 152 ods. 4 ZVO spôsobom podľa § 40 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.10.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.10.2021 10:30
Miesto: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov, 5. poschodie, zasadačka č. 508
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať.
Osoba zastupujúca uchádzača na otváraní ponúk sa navyše preukáže splnomocnením na zastupovanie
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3.1) Použité skratky v tomto oznámení:
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov(ZVO),
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO),
Obchodný register Slovenskej republiky (OR SR),
Živnostenský register Slovenskej republiky (ŽR SR),
podmienky účasti (PU),
Jednotný európsky dokument (JED)
súťažné podklady (SP).
VI.3.2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://psk.eranet.sk (ďalej len "ERANET"). Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET.
VI.3.3) Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene,
úplným a priamym prístupom na URL adrese https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/111.
O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET.
Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme ERANET, t.j. moment
uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme ERANET.
VI.3.4) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia
podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie a poskytnutia vysvetlenia: Elektronickými prostriedkami v systéme ERANET.
VI.3.5) V súlade s § 38 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g)
ZVO.
VI.3.6) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
VI.3.7) Verejný obstarávateľ sa na základe § 66 ods. 7 ZVO rozhodol, že že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk..
VI.3.10) Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je zamerané na sociálne aspekty a v časti 1 predmetu zákazky je obstarávaním inovácií.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.09.2021