Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti MIRIMEX, s.r.o. v obci Chlmec

  Zadávateľ:
MIRIMEX, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
305.478,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.11.2021 12:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
27.09.2021
  Dátum zverejnenia:
29.09.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
MIRIMEX, s.r.o.
IČO: 43895123
Chlmec 149, 06741 Chlmec
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Petra Tichvoňová
Telefón: +421 948930076
Email: petra.liehovar@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://emem.eranet.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Podnikateľská činnosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti MIRIMEX, s.r.o. v obci Chlmec
Referenčné číslo: OPKZP-PO4-SC421-2019-59
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je osadenie parného plynového kotla v jestvujúcej kotolni. Súčasne s osadením parného kotla bude riešená i súvisiaca kompletná technológia chemickej a termickej úpravy napojenia parného kotla do parného systému. Umiestnenie fotovoltických panelov na nosnej konštrukcii upevnenej na strechách výrobnej haly.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí prílohu Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
305 478,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti MIRIMEX, s.r.o. v obci Chlmec výmena kotla
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42162000-2
45111300-1
44111520-2
45255400-3
45300000-0
45310000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Chlmec 149, Chlmec 067 41
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je osadenie parného plynového kotla v jestvujúcej kotolni. Súčasne s osadením parného kotla bude riešená i súvisiaca kompletná technológia chemickej a termickej úpravy napojenia parného kotla do parného systému.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí prílohu Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
270 220,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia, Výzva č.:OPKZP-PO4-SC421-2019-59
II.2.14) Doplňujúce informácie
K bodu II.2.7) Do 4 mesiacov od začatia stavebných prác. Za začatie stavebných prác sa považuje protokolárne odovzdanie a prevzatia staveniska.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti MIRIMEX, s.r.o. v obci Chlmec fotovoltické zariadenie
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31712331-9
45300000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Chlmec 149, Chlmec 067 41
II.2.4) Opis obstarávania
Umiestnenie fotovoltických panelov na nosnej konštrukcii upevnenej na strechách výrobnej haly.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí prílohu Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
35 258,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia, Výzva č.:OPKZP-PO4-SC421-2019-59
II.2.14) Doplňujúce informácie
K bodu II.2.7) Do 2 mesiacov od začatia stavebných prác. Za začatie stavebných prác sa považuje protokolárne odovzdanie a prevzatia staveniska.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").
Uchádzač preukáže splnenie týchto podmienok účasti spôsobom podľa 32 ods. 2 písm. e) a f) ZVO alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa podľa § 37 ZVO požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ na podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO, t.j. uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Možnosť nepredkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO sa vzťahuje len na uchádzača so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) a v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO.
1)Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2. a ak bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2)Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Uchádzač preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť aj podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: AD 1)
Uchádzač preukáže požiadavky technickej a odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO nasledovne:
Uchádzač predloží zoznam zrealizovaných zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, za posledných (5) päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, (ďalej len rozhodné obdobie), pričom vyhlásením sa rozumie zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
Zoznam musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
a)Názov a sídlo odberateľa
b)Predmet zákazky
c)Stručný opis zákazky
d)Cenu plnenia (v prípade realizácie zákazky v inom ako rozhodnom období, vyčísli cenu plnenia za skúmané rozhodné obdobie)
e)Skutočnú lehotu dodania
f)Telefonický kontakt na odberateľa, kde si verejný obstarávateľ môže overiť plnenie zákazky

Rovnakým alebo obdobným charakterom sa pre účely tejto zákazky rozumejú technické, technologické a energetické vybavenia stavieb - vykurovanie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia pre časť 1 a pozemné stavby pre časť 2.
Zoznam musí obsahovať zákazku/zákazky kumulatívne v hodnote minimálne vo výške PHZ, z ktorej/ktorých bude vyplývať, že uchádzač v rámci nej/nich realizoval zákazky rovnakého alebo podobného charakteru (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov).
Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú.
V prípade, ak práce zrealizoval uchádzač, ako člen združenia skupiny zhotoviteľov, vyčísli a započíta do požadovanej minimálnej úrovne iba finančný objem uskutočnených prác, zabezpečený ním samotným v rozhodnom období.
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

AD 2)
Uchádzač preukáže požiadavky technickej a odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO nasledovne:
Uchádzač preukáže, že disponuje aspoň 1 (jedným) stavbyvedúcim ako osobou zodpovednou a určenou na plnenie predmetu zákazky. Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným osvedčením vydaným príslušnými orgánmi jednotlivých štátov pre činnosť stavbyvedúceho.

Uchádzač predloží nasledujúce doklady a/alebo dokumenty:
I.identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné zameranie/kategóriu: technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovanie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia.
II.Doklad o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaným v inom štáte s odborným zameraním na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovanie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia (z dokladu musí byť zrejmé zameranie) alebo odkaz na miesto, kde je toto platné osvedčenie verejne dostupné.
III.Doklad alebo dokument, z ktorého budú zrejmé údaje o postavení navrhovaného stavbyvedúceho voči uchádzačovi, interná/externá kapacita uchádzača.
IV.Vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela
Ustanovenia § 34 ods. 3 a § 37 ods. 3 zákona o VO sa použijú primerane.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zákazky budú realizované na základe priloženej projektovej dokumentácie. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s dokumentáciou s vynaložením odbornej starostlivosti. Ďalšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.11.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.11.2021 13:00
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom zúčastniť sa otvárania ponúk online cez systém ERANET.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému ERANET (ďalej len systém). Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému sú zadefinované a zverejnené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k verejnému obstarávaniu sú uverejnené v systéme pod hypertextovým prepojením (priami link: http://emem.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/117)
2.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom systému, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.
3.V zmysle § 112 ods. 6 ZVO sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
4.Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO. Uchádzač je povinný vyplniť údaje v JED podľa zákona o VO a povoľuje sa vyplniť oddiel časti IV - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. Uchádzač je oprávnený predložiť alternatívne čestné vyhlásenie. Uchádzač však pri využití tohto inštitútu musí preukázateľne spĺňať zadané podmienky účasti už v čase predkladania ponuky/vyhotovenia takéhoto čestného prehlásenia
5.Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž (ak je relevantné).
6.Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane DPH za predmet zákazky ocenený podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer a zmluvy o dielo.
7.Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní v súlade s § 114 ods. 7 a § 56 zákona o VO poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy v lehote 10 pracovných dní podľa pravidiel uvedených v súťažných podkladoch.
8.Predmetné verejné obstarávanie podlieha kontrole poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Zmluva uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je schválenie finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, t. j. okamih doručenia verejnému obstarávateľovi poslednej správy zo štandardnej ex-post kontroly zo strany relevantného poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.09.2021