Obuv pre príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
78.181,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.10.2021 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.09.2021
  Dátum zverejnenia:
24.09.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Jašková
Telefón: +421 259356194
Email: andrea.jaskova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obuv pre príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy
Referenčné číslo: MAGS OVO 61779/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
18830000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka obuvi:
- celoročná obuv poltopánková,
- zimná obuv poloholeňová
pre príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
78 181,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
18800000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy, Gunduličova 10, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis predmetu zákazky - technická špecifikácia a náhľad obuvi - je v prílohe č. 5 v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
78 181,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - uchádzač preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace;

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač
preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - uchádzač preukáže doloženým dokladom o oprávnení na výrobu a dodávku tovaru, ktorý je predmetom zákazky;

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým Čestným vyhlásením;

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktorú dokáže verejný obstarávateľ preukázať;

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Uchádzač môže vo verejnom obstarávaní preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia Zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ disponuje prístupom do informačného systému oversi.gov.sk. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. b) a písm. c) ZVO, nakoľko si ich vie verejný obstarávateľ overiť. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál alebo osvedčenú kópiu príslušného dokladu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: :
Verejný obstarávateľ vyžaduje v rámci podmienok účasti podľa ustanovenia § 34 ZVO predmetnej zákazky splniť a preukázať nasledovné:

1) ZOZNAM DODANÝCH TOVAROV
Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru dodaných za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom
bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

2) VZORKA TOVARU NA OVERENIE PRAVOSTI
Podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZVO vzorkou tovaru, ktorých pravosť musí byť overená.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: :
1) ZOZNAM DODANÝCH TOVAROV
Zoznam musí obsahovať zákazky na dodanie tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (dodávka obuvi), ktorých súčet zmluvných cien je rovnaký alebo vyšší ako 20 000 eur bez DPH kumulatívne za všetky zákazky.
Zmluvná cena zákaziek bude vyjadrené v EUR (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR kurzom Európskej centrálnej banky/ECB platným ku dňu podpisu predmetnej zmluvy o dodaní tovaru, t. j. s uvedením tohto dátumu).

2) VZORKA TOVARU NA OVERENIE PRAVOSTI
Uchádzač predloží plnohodnotnú vzorku plnenia predmetu zákazky:

- jeden (1) pár: obuv poltopánková čierna bez oceľovej špice,
- jeden (1) pár: zimná obuv poloholeňová usňová čierna bez oceľovej špice

a. Na predloženej vzorke verejný obstarávateľ odkontroluje všetky požiadavky na predmet zákazky, vrátane
požadovanej funkčnosti.
b. Predmet zákazky musí spĺňať normy STN EN ISO 20347 O2 FO SRC a STN EN ISO 20344. Výrobok a jeho materiály musia spĺňať požadované parametre a výrobok musí byť zdravotne nezávadný a v súlade s technickou normou a vyhláškou MH SR č. 635/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou v znení neskorších predpisov.
c. Požaduje sa dodanie vzorky (1 kompletný pár z každého typu obuvi) spolu s platnými protokolmi alebo inými dokladmi o skúškach vypracované akreditovanými skúšobňami, ktoré majú príslušné technické prostriedky na posudzovanie splnenia požadovaných technických parametrov, predpisov a noriem vyhotovené v slovenskom jazyku preukázateľne sa vzťahujúce k predkladaným vzorkám. Doklady budú predložené ako originály alebo úradne overené kópie.
d. Predložená prijatá vzorka bude započítaná do celkového zmluvného plnenia u úspešného uchádzača na základe
preberacieho protokolu. Ostatným uchádzačom budú predložené vzorky vrátené.
e. V prípade predloženia čestného vyhlásenia/formuláru JED verejný obstarávateľ vyzve uchádzača predbežne umiestneného na prvom mieste v poradí na predloženie plnohodnotnej vzorky v lehote min. 10 pracovných dní od doručenia žiadosti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.10.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.10.2021 10:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line otvárania ponúk je webová adresa:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14596/summary a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line otvárania ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú uchádzačom zverejnené informácie v zmysle § 52 ods. 2 ZVO.
Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém Josephine logovať a budú súčasťou protokolov v danom verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V zmysle § 112 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vylúči verejný obstarávateľ z tohto verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií bude mať dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

2. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom uplatniť čestné vyhlásenie/formulár JED, vzhľadom podmienku účasti v bode 2 čl. III.1.3 tejto výzvy, t.j. predloženie plnohodnotnej vzorky:

- jeden (1) pár: obuv poltopánková čierna bez oceľovej špice,
- jeden (1) pár: zimná obuv poloholeňová usňová čierna bez oceľovej špice

V rámci vyhodnocovania ponúk tzv. super reverzným postupom podľa § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vyzve verejný obstarávateľ len uchádzača predbežne umiestneného na prvom mieste na doručenie vzorky do min. 10 pracovných dní od doručenia žiadosti, za predpokladu, že uchádzač uplatnil čestné vyhlásenie/formulár JED.

3. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje výhradne cez informačný systém
Josephine - https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14596/summary
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.09.2021