Oprava klampiarskych prvkov a hydroizolácie strechy garáže a dielne Správy ciest ŽSK Martin

  Zadávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
5.913,22 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.09.2021 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.08.2021
  Dátum zverejnenia:
31.08.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
IČO: 42054575
M.Rázusa 104, 01001 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Ľuboslava Cibulková
Telefón: +421 415077237
Fax: +421 415640034
Email: obstaravanie.sczsk@vuczilina.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.sczsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava klampiarskych prvkov a hydroizolácie strechy garáže a dielne Správy ciest ŽSK Martin
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Stavebné práce na realizáciu opravy klampiarskych prvkov a hydroizolácie strechy garáže a dielne Správy ciest ŽSK Martin
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
5 913,22 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.09.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, ani obstarávaním inovácií, ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.08.2021