R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdtmee, Bdgtmee a WLABmee

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
4.886.100,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
24.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Rokovacie konanie so zverejnením
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.07.2021
  Dátum zverejnenia:
22.07.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ján Lipták
Telefón: +421 220295481
Email: liptak.jan@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9090
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.slovakrail.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdtmee, Bdgtmee a WLABmee
Referenčné číslo: 38022 - S 5093/2021-SeOL
II.1.2) Hlavný kód CPV
50222000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú revízne R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdtmee, Bdgtmee a WLABmee v zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN a právnymi predpismi platnými v SR.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 886 100,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdtmee, Bdgtmee
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50222000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
II.2.4) Opis obstarávania
Revízne R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdtmee, Bdgtmee v zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN a právnymi predpismi platnými v SR.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 517 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu WLABmee
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50222000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
II.2.4) Opis obstarávania
Revízne R2 a neplánované opravy osobných vozňov radu WLABmee v zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN a právnymi predpismi platnými v SR.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 368 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.1.1) V prípade, že záujemcom predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nie sú vydávané v elektronickej podobe s právnym účinkom, alebo sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní), obstarávateľ odporúča, aby záujemca predložil v žiadosti o účasť doklady po zaručenej elektronickej konverzií dokumentu z listinnej do elektronickej podoby. V prípade predloženia písomností vyhotovených záujemcom, obstarávateľ odporúča, aby boli takéto písomnosti podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu.
III.1.1.2) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.1.3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k
tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.4) V zmysle § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní Obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje
prístupom do informačných systémov verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Obstarávateľ požaduje preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť doložením:
- zoznamu poskytnutých služieb, podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, za predchádzajúce tri roky
od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
III.1.3.1) Zoznam poskytnutých služieb vypracuje záujemca. Obstarávateľ odporúča, aby bol zoznam poskytnutých
služieb podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu. Evidencia referencií
je upravená v § 12 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.3.2) Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 zákona o
verejnom obstarávaní.
III.1.3.3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V zozname poskytnutých služieb obstarávateľ požaduje preukázať, že
záujemca realizoval opravy osobných vozňov v sumárnej cene minimálne:
- pre 1. časť zákazky 1 000 000,00 EUR bez DPH.
- pre 2. časť zákazky 500 000.00 EUR bez DPH.
(pri predkladaní ponúk na obe časti zákazky vo výške min 1 500 000,00 EUR bez DPH).
V prípade poskytnutých služieb v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť kurz
Európskej centrálnej banky (ECB) aktuálny v posledný deň v príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku
skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa služba realizovala.
V prípade roku 2021 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB aktuálny v deň vyhlásenia
verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, poskytnutím služieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých služieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Obstarávateľ požaduje predložiť:
1.platné oprávnenie v zmysle §17, a § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o
zmene a doplnení niektorých zákonov minimálne:
- UTZ elektrické v rozsahu E2,E6,E10.
- UTZ tlakové v rozsahu K6 a K7.
- Zváranie koľajových vozidiel a jeho súčastí v rozsahu certifikačnej úrovne CL1 podľa EN 15 085-2.
- Nedeštruktívne skúšanie koľajových vozidiel metódami UT ultrazvukovými, PT kapilárnymi, MT magnetickými, VT
vizuálnymi.
2.Oprávnenia podľa zákona č. 286/2009 Z.z. resp. v zmysle nariadenia 303/2008 ES na vykonávanie montáží, opráv,
revízií a skúšok chladiacich zariadení.
alebo ekvivalentné platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané autorizovanými osobami/autorizovanou
osobou v krajine sídla uchádzača ak je krajina členskou krajinou Európskej únie.
Uchádzač, so sídlom mimo Európskej únie, musí predložiť platné oprávnenia vydané podľa platných predpisov s
Slovenskej republike
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať: Áno
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.08.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a v sekcií VIDEONÁVODY.
VI.3.2) Žiadosť o účasť sa podáva elektronicky prostredníctvom IS EVO. Pod žiadosťou o účasť sa v tejto zákazke
rozumie predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo predloženie jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie. Žiadosť o účasť záujemcu musí byť doručená v lehote podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia.
VI.3.3)Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1) a
III.1.3) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED).
Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia súťažných podkladov.
VI.3.4) Ak záujemca použije JED, Obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania
kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Záujemca je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak Obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak záujemca nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote stanovenej obstarávateľom, obstarávateľ záujemcu vylúči z verejného obstarávania.
VI.3.5) Doručovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia.
VI.3.6) Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk, v ktorom musia byť predložené žiadosti o účasť, ponuky, prípadné žiadosti o vysvetlenie alebo prípadne uplatnené revízne postupy.
VI.3.7) Výzvu na predkladanie základných ponúk, ktoré sú východiskom pre následné rokovania, obstarávateľ pošle
záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky účasti.
VI.3.8) Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava súťažných
podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke
na linku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090.
VI.3.9) Obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií, nie je obstarávaním zameraným na
sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: sú uvedené v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.07.2021