Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica – rekonštrukcia ZTI

  Zadávateľ:
Sociálna poisťovňa, ústredie
  Predpokladaná hodnota:
324.430,95 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
20.07.2021
  Dátum zverejnenia:
21.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Sociálna poisťovňa, ústredie
IČO: 30807484
29. augusta 8 a 10, 81363 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Böhmer
Telefón: +421 906179846
Email: jan.bohmer@socpoist.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): www.socpoist.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica – rekonštrukcia ZTI
II.1.2) Hlavný kód CPV
45213150-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou PROJART spol s.r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ján Lagiň.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
324 430,95 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45231300-8
45310000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Sociálna poisťovňa, pobočka Kukučínova 208/23, 017 53 Považská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania
b)Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác budove Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica, Kukučínova 208/23, 017 53 Považská Bystrica (ďalej aj budova), na základe projektovej dokumentácie vypracovanej v 03/2019 pod č. 1903/19 spoločnosťou PROJART spol s.r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ján Lagiň, (ďalej len projektová dokumentácia), ktorá tvorí prílohu č. 2 k tomuto zadaniu, v súlade so stavebným povolením vydaným Mestom Považská Bystrica pod č. Odd.SP/6132/2019/65145 dňa 15.10.2019, právoplatným dňa 4.11.2019.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, povahy a množstva služieb a ostatných požiadaviek je uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a verejný obstarávateľ k
nim poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo
Vestníku verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie zmluvy o dielo na predmetnú zákazk.
Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, si dohodnú dátum a čas obhliadky na adrese: Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica. JUDr. Ján Frolo, tel.: +421 90617-5881, mobil:+421 915710380, e-mail: jan.frolo@socpoist.sk. Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu (uchádzača).


Pokračovanie bodu VI.3) tejto výzvy:
12. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o registri
partnerov verejného sektora) musia byť v prípade, ak sa na nich povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej len "register partnerov verejného sektora") vzťahuje, v súlade s § 11 ods. 1 zákona zapísaní do registra partnerov verejného sektora. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
324 430,95 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré neumožňujú verejnému obstarávateľovi v oddiele III. Osobné postavenie, ekonomické, finančné a technické informácie
v bode III.1.1) Osobné postavenie vrátanie požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov uviesť celé znenie určených podmienok účasti podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), verejný obstarávateľ znenie
týchto podmienok účasti uvádza v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov na predmet zákazky,
ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v IS EVO a ku ktorým poskytuje
verejný obstarávateľ bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie
ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.

Upozornenie:
Uchádzač zapísaný v príslušných registroch Slovenskej republiky nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy) predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa odseku 2 písm. a), b), c) a e) zákona. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 odseku 2 písm. a) zákona, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 odseku 1 písm. a) zákona poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré
neumožňujú verejnému obstarávateľovi v oddiele III. Osobné postavenie, ekonomické, finančné a technické informácie
v bode III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť uviesť celé znenie určených podmienok účasti podľa § 34 zákona,
verejný obstarávateľ znenie týchto podmienok účasti uvádza v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov súťažných
podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v IS
EVO a ku ktorým poskytuje verejný obstarávateľ bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa
uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré neumožňujú verejnému
obstarávateľovi v oddiele III. Osobné postavenie, ekonomické, finančné a technické informácie v bode III.2.2)
Podmienky vykonania zákazky uviesť celé znenie určených podmienok vykonania zákazky, verejný obstarávateľ znenie
týchto podmienok vykonania zákazky uvádza v časti B.1 Opis predmetu zákazky, bod C: Požiadavky na predmet
zákazky, ktoré uchádzač predloží v ponuke, súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile
verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v IS EVO a ku ktorým poskytuje verejný obstarávateľ bezodplatne
neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného
obstarávania.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.08.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 21.07.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.08.2021 10:00
Miesto: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29 Augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, Slovenská republika
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvára nie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 zákona. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť štatutárni zástupcovia uchádzačov alebo nimi poverení zástupcovia na základe splnomocnenia.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré neumožňujú verejnému
obstarávateľovi v oddiele VI. Doplnkové informácie v bode VI.3) Doplňujúce informácie uviesť všetky nevyhnutné
doplňujúce informácie, verejný obstarávateľ uvádza podrobné vymedzenie všetkých doplňujúcich informácií v súťažných podkladoch, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v IS EVO a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.

2. V rámci tohto verejného obstarávania sa uplatňujú ustanovenia § 112 ods. 6 druhá veta zákona, teda vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
3. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom IS EVO.

4. IS EVO bude použitý pre každý úkon v procese verejného obstarávania, tzn. celý proces verejného obstarávania
prebieha len elektronicky prostredníctvom IS EVO.

5. Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa záujemcovia zaregistrovali v IS EVO. Táto registrácia je spojená s určitými
procesnými úkonmi, preto je potrebné ju vykonať v dostatočnom časovom predstihu. Registráciu v IS EVO je možné
realizovať záujemcom najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v tomto oznámení.

6. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa podľa § 21 ods. 6 zákona predkladajú v štátnom jazyku, ktorým je slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka, ktorým je slovenský jazyk.

7. V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v tejto výzve, v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov elektronicky prostredníctvom IS EVO požiadať o ich vysvetlenie. Verejný obstarávateľ bude pri vysvetľovaní postupovať podľa § 113 ods. 7 zákona. Podrobné informácie o vysvetlení sú uvedené v súťažných podkladoch.

8. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 7.000,00 eur. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch na predmet zákazky.

9. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

10. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Pre vyplnenie a opätovné použitie jednotného európskeho dokumentu je možné využiť bezplatnú službu dostupnú na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html a na webovom sídle Európskej komisie https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sk.

11. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa Časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku s odpoveďou áno alebo nie (alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti bez toho, aby bolo potrebné vyplniť iné oddiely Časti IV: Podmienky účasti jednotného európskeho dokumentu.

Z dôvodu nedostatočného počtu znakov pokračovanie v bode II.2.4) tejto výzvy
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.07.2021