Realizácia uzatváracieho krytu vozovky – LC Palota

  Zadávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
158.424,91 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
14.07.2021
  Dátum zverejnenia:
16.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO: 36038351
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
Telefón: +421 484344156
Fax: +421 484344191
Email: marian.donoval@lesy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951
Hlavná adresa(URL): http://www.lesy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Realizácia uzatváracieho krytu vozovky – LC Palota
Referenčné číslo: 20242/2021-150
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233220-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka a pokládka asfaltového betónu, vrátane dopravy na miesto stavby.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
158 424,91 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233120-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto dodania zákazky je v k. ú. Palota, okres Medzilaborce, cca 2,5 km za obcou.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je položenie vrstvy vozovky s asfaltového betónu ACo 16 tr. II. hr. 50 mm, vrátane dopravy na miesto stavby. Na už vytvorené podkladné vrstvy vozovky lesnej cesty kategórie 1L - 4,0/30 šírka vozovky do 4,0 m, ktoré sú upravené rozfrézovaním existujúcej vozovky do hr. 200 mm s doplnením štrkodrviny fr. 0 63 v hr. 60 mm, s urovnaním povrchu a zhutnením. Miesto stavby je v k. ú. Palota, okres Medzilaborce, cca 2,5 km za obcou. Celková dĺžka úsekov s požadovanou asfaltovou vozovkou je 6,387 km, rozdelenej na tri úseky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
158 424,91 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 30
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 alebo podľa § 152 zákona.
§ 32 ods. 1 písm. a) záujemca/uchádzač nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani
člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný
čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin
obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie
pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických
osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.7.2016. V dôsledku tejto
legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní povinnosť predložiť aj výpis z
registra trestov za právnickú osobu.
§ 32 ods. 1 písm. b) - záujemca/uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie doloženým potvrdením zdravotných poisťovní (Union zdravotná poisťovňa,
a.s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.) a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace.
§ 32 ods.1 písm. c) - záujemca/uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne
príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. d) - záujemca/uchádzač nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii,
nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený
konkurz pre nedostatok majetku.
Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. e) - záujemca/uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu.
Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
§ 32 ods. 1 písm. f) - záujemca/uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca/Uchádzač preukazuje splnenie doloženým čestným vyhlásením.
§ 32 ods. 1 písm. g) - záujemca/uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne
uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Záujemca/Uchádzač nepredkladá žiadne potvrdenie.
§ 32 ods.1 písm. h) - záujemca/uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Záujemca/Uchádzač nepredkladá žiadne potvrdenie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: NEPOŽADUJE SA
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: NEPOŽADUJE SA
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b) - uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením uvedených dokladov alebo dokumentov:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Splnenie podmienky uchádzač preukazuje zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Jedná sa o stavebné práce rovnakého charakteru ako je predmet obstarávania, z ktorých minimálne jedna stavba musí byť v minimálnom objeme 150 tis. € bez DPH. Za práce rovnakého charakteru ako je predmet zákazky sa považuje výstavba alebo rekonštrukcia inžinierskych stavieb.

V prípade, ak uchádzač predkladá stavbu/ referenciu, ktorú realizoval ako člen združenia alebo skupiny dodávateľov, je povinný uviesť podiel/celkovú hodnotu prác, za ktorú zodpovedal/ realizoval vlastnými kapacitami. V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je záujemca povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna hodnota stavebných prác bola uskutočnená realizovaná v rozhodnom období.
Zoznam stavebných prác musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.08.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.08.2021 10:30
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a výzvy na predloženie ponuky, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov ako aj komunikácia pri revíznych postupoch medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi.
2) Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu ak nastanú skutočnosti podľa § 40, odsek 6 a7. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že v zmysle § 40, ods. 6, písm. g) ZVO, so subjektami narúšajúcimi hospodársku súťaž, sa nebudú uzatvárať zmluvné vzťahy. Verejný obstarávateľ ďalej upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že nahlási takéto konanie na Protimonopolný úrad.
3) Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 alebo § 114 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm. c) a písm. e), nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a), písm. d) a písm. f), nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
4) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.07.2021