Farbiaci a montovací automat

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
  Predpokladaná hodnota:
101.700,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.07.2021
  Dátum zverejnenia:
07.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Martin
IČO: 00365327
Kollárova 2, 03659 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Kristína Bašistová / Ing. Monika Klobušická
Telefón: +421 434203346 / 434203597
Fax: +421 434131620
Email: kristina.basistova@unm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1000
Hlavná adresa(URL): https://www.unm.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Farbiaci a montovací automat
Referenčné číslo: 77/PZ/OVO/05/21/Baš
II.1.2) Hlavný kód CPV
38000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka farbiaceho a montovacieho automatu vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaných prístrojov, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje pre potreby príslušného pracoviska UNM Ústavu patologickej anatómie. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
101 700,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51430000-5
80511000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Univerzitná nemocnica Martin, Ústav patologickej anatómie, Kollárova 2, 036 59 Martin
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka farbiaceho a montovacieho automatu vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaných prístrojov, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje pre potreby príslušného pracoviska UNM Ústavu patologickej anatómie. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Pokrývanie páskou - filmom, alebo pokrývanie krycími sklíčkami
Relatívna váha: 20

Cena
Relatívna váha: 80
II.2.6) Predpokladaná hodnota
101 700,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 56
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch, v časti "F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti".
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch, v časti "F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti".
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch, v časti "F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti".
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.08.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.08.2021 10:00
Miesto: Univerzitná nemocnica Martin, Ubytovacie zariadenie UNM, Jesenského č. 25, 036 59 Martin, Slovenská republika, prízemie - zasadačka, miestnosť č.003.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej podlimitnej zákazky použije elektronickú aukciu.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.1 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
1.2 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ všetky tieto podklady / dokumenty bude zverejňovať ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa na stránke https://www.uvo.gov.sk/... a zároveň v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedené v bodoch 1 až 3 časti F. Podmienky účasti... predložením jednotného európskeho dokumentu podľa bodu 18.13 časti A. týchto súťažných podkladov alebo čestným vyhlásením podľa bodu 18.14 časti A. týchto súťažných podkladov, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Predmet zákazky bude financovaný z kapitálových výdavkov MZ SR.
4. Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov, ktorá nemá vytvorenú určitú právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade, ak ponuku do podlimitnej zákazky predloží skupina dodávateľov a ponuka skupiny bude prijatá, verejný obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom zmluvy. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť také právne vzťahy, ktoré jej umožnia ako celku vstúpiť do zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a budú zaväzovať členov skupiny dodávateľov, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
5.1 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak bude splnená niektorá z podmienok uvedených v § 57 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a môže zrušiť verejné obstarávanie za okolností podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
5.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk a neuzavrieť zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača presiahne výšku finančných prostriedkov odsúhlasených zriaďovateľom na predmet zákazky t.j. výšku 96 000,00 € bez DPH, resp. ak proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov alebo v prípade, ak nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky zo strany poskytovateľa.
6. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy verejné obstarávanie je d) žiadne z uvedených.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.07.2021