Lieky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v rozsahu Antianemiká, Soli a Iony, Vazodilatancia, Hypotenzíva

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
139.409,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.06.2021
  Dátum zverejnenia:
06.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00165549
Námestie L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Husíková
Telefón: +421 484413240
Email: khusikova@nspbb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635
Hlavná adresa(URL): http://www.fnspbb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Lieky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v rozsahu Antianemiká, Soli a Iony, Vazodilatancia, Hypotenzíva
Referenčné číslo: RVO/1462/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
33600000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI a IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na časti. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 45 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v časti C -Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. Pri časti č. 45 pri indikačnej skupine HYPOTENZÍVA- Antihypertenzíva verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na všetky požadované položky/jednotlivé uvedené druhy liekov v danej časti. Pri tejto časti č. 45 verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na niektoré položky/niektoré jednotlivé druhy liekov.
Predmet zákazky je rozdelený na 45 častí, ale vzhľadom na časovú a administratívnu náročnosť pri vypisovaní všetkých častí do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a následne do oznámenia o výsledku verejného obstarávania nie je táto skutočnosť uvedená v časti II. 1.6) tohto oznámenia. Jednotlivé časti predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti C - Opis predmetu zákazky v Prílohe č. 1 k súťažným podkladom
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
139 409,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33617000-8
33621300-2
33622000-6
33622200-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania tovaru je Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ -1. poschodie.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky sú LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI a IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 45 častí. Pri časti č. 45 pri indikačnej skupine HYPOTENZÍVA -Antihypertenzíva verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na všetky požadované položky/jednotlivé uvedené druhy liekov v danej časti. Pri tejto časti č. 45 verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na niektoré položky/niektoré jednotlivé druhy liekov. Jednotlivé časti predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti C - Opis predmetu zákazky v prílohe č. 1 k súťažným podkladom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
139 409,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZoVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZoVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní alebo v zmysle § 152 ZoVO. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na zmeny v § 32 ods. 1 písm. b) a c) a v ods. 2 písm. c) ZoVO platné od 01.12. 2019.

2. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods.2 ZoVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy: Odpis z registra právnických osôb, Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu, preto pripúšťa preukázanie týchto podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZoVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí preukázať finančné a ekonomické postavenie podľa:
1. § 33 ods. 1 písm. a)ZoVO - vyjadrenie banky o schopnostiach plniť finančné záväzky,
2. Doklady na preukázanie ekonomického a finančného postavenia je treba predložiť ako originály alebo ich úradne
overené kópie,
3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,
4. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 ZoVO Jednotným európskym dokumentom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 ZoVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je možné nájsť na: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B- Podmienky účasti v bode 2.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Vyjadrenie od banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej má uchádzač
vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré musí obsahovať
informáciu o tom, že uchádzač
a) nebol v nepovolenom debete,
b) plní si voči banke všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu,
c) v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
d) jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie.

2. Uchádzač spolu s vyjadrením/niami banky/bánk predloží ČESTNÉ VYHLÁSENIE podpísané
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou
uchádzača, že predložil vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má
vedený/é účet/účty a že v iných bankách nemá záväzky.

3.Predložené vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk nesmie/nesmú byť staršie ako 90 dní ku dňu
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.08.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.08.2021 13:00
Miesto: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, objekt Riaditeľstvo, 3. poschodie., referát
VO , č.d.322, nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, SR. Otváranie ponúk je podľa § 54 ZoVO neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: 1.Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady, prípadné vysvetlenia, doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v systéme JOSEPHINE na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/.

2.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZoVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podanie v elektronickej forme, prostredníctvom systému Josephine, kontaktná osoba Ing. Katarína Husíková, +421 48 441 3240, khusikova@nspbb.sk

3.Pravidlá pre doručovanie zásielky sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade funkcionalitou systému

4.Súčasťou predloženej ponuky musí byť preukázané zloženie zábezpeky ponuky.
Výška zábezpeky predmetu zákazky je určená pre jednotlivé časti nasledovne:

Pre časť č. 1 predmetu zákazky: 300 € (slovom: tristo eur)
Pre časť č. 2 predmetu zákazky: 600 € (slovom: šesťsto eur)
Pre časť č. 13 predmetu zákazky: 250 € (slovom: dvestopäťdesiat eur)
Pre časť č. 21 predmetu zákazky: 300 € (slovom: tristo eur)


Ostatné informácie o zábezpeke sú uvedené v SP.
Všetky nevyhnutné informácie verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.

5.Predmetné verejné obstarávanie, nie je zelené verejné obstarávanie a nie je obstarávanie inovácií. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 45 častí, čím deklaruje použitie sociálneho hľadiska v zmysle ZoVo, ktorý predstavuje pre verejného obstarávateľa taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý bude viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu a to hlavne k podpore zamestnanosti. Rozdelenie predmetu zákazky umožňuje podporu konkurenčného prostredia, čím sa do verejnej súťaže môže zapojiť väčší počet uchádzačov.

6.V prípade ak uchádzač predbežne nahrádza doklady JED-om, verejný obstarávateľ neumožňuje vyplniť Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.06.2021