Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží pre LPM Ulič, š.p. na rok 2021

  Zadávateľ:
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
364.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
22.06.2021
  Dátum zverejnenia:
28.06.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00492531
Ulič 96, 06767 Ulič
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Danková
Telefón: +421 577694121
Fax: +421 57577694126
Email: lucia.dankova@lpmulic.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.lpmulic.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa lesného majetku a iného majetku vo vlastníctve SR.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží pre LPM Ulič, š.p. na rok 2021
Referenčné číslo: 705/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
09134100-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka motorovej nafty podľa normy STN EN 590 a benzínu automobilového podľa normy STN EN 228 do automobilovej motorovej techniky a inej motorovej techniky do veľkokapacitných nádrží verejného
obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb
verejného obstarávateľa, vrátane dopravy na miesto určené verejným obstarávateľom podľa technickej špecifikácie
predmetu zákazky, ktorá je podrobne uvedená v súťažných podkladoch v ČASTI B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
364 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09132100-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LPM Ulič, š.p., 067 67 Ulič 96; LPM Ulič, š.p., Správa poľnohospodárstva, 067 67 Ulič; LPM Ulič, š.p., Správa služieb
Stakčín, Čsl. Armády 760/88, 067 61 Stakčín.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka motorovej nafty podľa normy STN EN 590 a benzínu automobilového podľa normy STN EN 228 do automobilovej motorovej techniky a inej motorovej techniky do veľkokapacitných nádrží verejného
obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb
verejného obstarávateľa, vrátane dopravy na miesto určené verejným obstarávateľom podľa technickej špecifikácie
predmetu zákazky, ktorá je podrobne uvedená v súťažných podkladoch, v ČASTI B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
364 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Pre obmedzenú kapacitu podrobnejšie informácie o podmienkach účasti týkajúce sa splnenia osobného postavenia sú uvedené v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.07.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.07.2021 10:30
Miesto: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, 067 67 Ulič 96.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Elektronická aukcia sa nepoužije.
2. Predkladanie ponúk a celý postup zadávania zákazky bude realizovaný prostredníctvo elektronického systému
zadávania zákaziek ERANET dostupného na adrese: https://obstaravanie.eranet.sk
3. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 8.000,- EUR.
4. Verejný obstarávateľ v súlade s § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.06.2021