Prevádzka cintorínov v meste Hlohohovec a m. č. Šulekovo do 30.06.2023

  Zadávateľ:
Mesto Hlohovec
  Predpokladaná hodnota:
101.647,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.05.2021 12:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.04.2021
  Dátum zverejnenia:
23.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Hlohovec
IČO: 00312509
M. R. Štefánika 1, 92001 Hlohovec
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Šimo
Telefón: +421 333813384
Email: ivan.simo@hlohovec.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4729
Hlavná adresa(URL): www.hlohovec.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prevádzka cintorínov v meste Hlohohovec a m. č. Šulekovo do 30.06.2023
Referenčné číslo: 5724/2021/1821/SIM
II.1.2) Hlavný kód CPV
98371110-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb prevádzkovanie cintorínov v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona NR SR č. 398/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony o pohrebníctve, a to: služby na pohrebisku poskytované pohrebným službám a nájomcom hrobových miest, prevádzkovanie, údržba a čistenie pohrebiska a prevádzkovanie domu smútku. Rozsah predmetu zákazky je podrobne riešený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
101 647,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
98371111-5
79993000-1
90911200-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Cintorín v meste Hlohovec a cintorín v m. č. Šulekovo.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb prevádzkovanie cintorínov v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona NR SR č. 398/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony o pohrebníctve, a to: služby na pohrebisku poskytované pohrebným službám a nájomcom hrobových miest, prevádzkovanie, údržba a čistenie pohrebiska a prevádzkovanie domu smútku. Rozsah predmetu zákazky a podrobná špecifikácia je riešená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
101 647,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Termín začatia poskytovania služby: 01.07.2021
Termín ukončenia poskytovania sliužby: 30.06.2023
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Osobné postavenie podľa § 112 ods. 4 písm. a) a podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní:
1.1.1 je oprávnený uskutočňovať prevádzkovanie pohrebiska - uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti dokladom o oprávnení prevádzkovať pohrebisko, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), od 1. septembra 2018, ak je uchádzačom hospodársky subjekt - právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, nie je povinný predkladať výpis z obchodného registra; výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce ak je zapísaný v Registri právnických osôb).
1.1.2 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením
1.2 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva nevydáva doklad uvedený v ods. 1.1.1 alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.3 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
1.4 Hospodársky subjekt (uchádzač) zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len Úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu, nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. V takomto prípade poskytne verejnému obstarávateľovi informáciu o tom, že mu Úrad vydal Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov/podnikateľov s uvedením registračného čísla, dátumu vyhotovenia a platnosti Výpisu.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, a to za každého člena skupiny osobitne.

V zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej iba "JED") podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením.

Podrobné informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch k predmetnej zákazke.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Podľa § 112 ods. 4 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní Verejný obstarávateľ požaduje zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V predloženom zozname poskytnutých služieb musia byť zákazky v súhrnnej výške 40.000,00 EUR vrátane DPH rovnakého alebo obdobného charakteru, ktoré uchádzač za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania poskytoval. Podrobné informácie v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú definované v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.05.2021 12:30
Miesto: Mestský úrad Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, v zasadacej miestnosti MsÚ.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a úradne overeným splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1./ Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku.
2./ Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
3./ Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.
4./ Uchádzači svoje ponuky predkladajú prostredníctvom systému EVO http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430967. Uchádzač si zákazku sprístupní po prihlásení do privátnej zóny.
5./ Pravidlá pre doručovanie - zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v systéme EVO a to v súlade s funkcionalitou systému.
6./ V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom systému EVO. Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred prostredníctvom IS EVO.
7./ Ďalšie podrobnosti ohľadom elektronickej komunikácie, podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi sú uvedené v súťažných podkladoch.
8/ Vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční podľa § 112 ods. 6 druhá veta.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie nezahŕňa obstarávanie inovácií ani nie je obstarávaním zameraným na sociálny aspekt.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.04.2021