„KANCELÁRSKE A HYGIENICKÉ POTREBY“

  Zadávateľ:
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
  Predpokladaná hodnota:
35.011,13 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.05.2021 12:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.04.2021
  Dátum zverejnenia:
19.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
IČO: 00166260
Chlumeckého 2, 82012 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Nociar
Telefón: +421 022081663
Email: martin.nociar@skgeodesy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„KANCELÁRSKE A HYGIENICKÉ POTREBY“
II.1.2) Hlavný kód CPV
30192000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych a hygienických potrieb a drobného kancelárskeho vybavenia vrátane dopravy
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
35 011,13 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.05.2021 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.04.2021