Modernizácia osvetlenia a dodávka videoprojektora s plátnom do Domu umenia Fatra Žilina.

  Zadávateľ:
Štátny komorný orchester Žilina
  Predpokladaná hodnota:
226.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
22.03.2021
  Dátum zverejnenia:
29.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Štátny komorný orchester Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00228672
Dolný Val 47, 01128 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Kocúr
Telefón: +421 915573749
Fax: +421 415626972
Email: vladimir.kocur@stengl.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.skozilina.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Modernizácia osvetlenia a dodávka videoprojektora s plátnom do Domu umenia Fatra Žilina.
Referenčné číslo: 012021
II.1.2) Hlavný kód CPV
31500000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je:
a) výmena a doplnenie pôvodného osvetlenia javiska koncertnej sály Štátneho komorného orchestra v Žiline, efektové a koncertné osvetlenie koncertnej sály, osvetlenie hľadiska ako aj motorický pohon konštrukcii v koncertnej sále;
b) dodávka videoprojektora a projekčného plátna.
Súčasťou zákazky je aj doprava na miesto realizácie, inštalácia resp. montáž jednotlivých častí zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
226 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Modernizácia osvetlenia
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31500000-1
45316000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Štátny komorný orchester Žilina
Dolný Val 47
011 28 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je výmena a doplnenie pôvodného osvetlenia javiska koncertnej sály Štátneho komorného orchestra v Žiline, efektové a koncertné osvetlenie koncertnej sály, osvetlenie hľadiska ako aj motorický pohon konštrukcii v koncertnej sále. Zákazka zahŕňa aj dopravu a montáž osvetlenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
180 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 13.07.2021
Dátum ukončenia: 31.08.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Projekt je spolufinancovaný z grantov EHP a Nórska 2014-2021, z programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Dodávka videoprojektora s plátnom
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38652120-7
38653400-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Štátny komorný orchester Žilina
Dolný Val 47
011 28 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodávka videoprojektora a projekčného plátna a to vrátane dopravy a inštalácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
46 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 13.07.2021
Dátum ukončenia: 31.08.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Projekt je spolufinancovaný z grantov EHP a Nórska 2014-2021, z programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO (podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia):

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa (1) v zmysle § 32 ods. 2 ZVO resp. ods. 4 alebo ods. 5 ZVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií.
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

(3) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku (2) alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

(4) Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 ZVO.

(5) Verejný obstarávateľ nie je oprávnený si vyžiadať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO z informačných systémov verejnej správy. Preto, ak uchádzač tieto podmienky účasti preukazuje dokladmi, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke (§ 32 ods. 3 ZVO).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela postupovať v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Žilina zn. KPUZA-2019/23825-2/88812/MAJ zo dňa: 22.11.2019.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.04.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.04.2021 09:30
Miesto: Štátny komorný orchester Žilina
Dolný Val 47
011 28 Žilina

Podrobnosti uvedené v súťažných podkladoch.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia uchádzača. Uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
(1) Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO).
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
(2) Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie
ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
(3) Zábezpeka sa:
- pre časť 1 požaduje vo výške 8000,- EUR;
- pre časť 2 nepožaduje.
(4) Ak uchádzač nevypracuje ponuku sám, uvedie v ponuke osobu (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov,
adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené), ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní použil, a to v zmysle § 49 ods. 5 ZVO.
(5) Verejný obstarávateľ bude postupovať pri vyhodnocovaní ponúk v zmysle § 66 ods. 7 ZVO.
(6) Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie podmienok účasti jednotným európskym dokladom (JED) v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti.
(7) Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI (alfa) časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
(8) Zmluva s úspešným uchádzačom bude podpísaná po kontrole a schválení procesu verejného obstarávania poskytovateľom projektového grantu.
(9) Úspešný uchádzač je povinný umožniť všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.03.2021