Kalibrácia a technická údržba (servis) strategických prístrojov používaných na oddelení biológie a genetickej analýzy.

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
201.916,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
19.03.2021
  Dátum zverejnenia:
25.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Milan Varga
Telefón: +421 250944569
Fax: +421 250944008
Email: milan.varga2@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Hlavná adresa(URL): www.minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Kalibrácia a technická údržba (servis) strategických prístrojov používaných na oddelení biológie a genetickej analýzy.
II.1.2) Hlavný kód CPV
50433000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom služby je vykonávanie pravidelnej kalibrácie a technickej údržby/servisu genetických analyzátorov ABI 3500, RT PCR ABI 7500, izolačných automatov Automate Express a termocyklérov ProFlex, zariadení používaných na izoláciu, kvantifikáciu a analýzu DNA. Jedná sa o prístrojové vybavenie na výkon expertíznej činnosti, ktorá sa vykonáva podľa ISO 17025 pri znaleckom dokazovaní páchateľov trestných činov a je používané na pracoviskách KEÚ PZ v Bratislave, Slovenskej Ľupči a v Košiciach.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
201 916,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50400000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
KEÚ Policajného zboru Sklabinská 1, Bratislava,
KEÚ Policajného zboru, Príboj 560, Slovenská Ľupča,
KEÚ Policajného zboru, Kuzmányho 8, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
Jedná sa o pravidelnú ročnú kalibráciu a servis strategických prístrojov používaných pri analýze DNA na Kriminalistickom a expertíznom ústave Policajného zboru (ďalej len KEÚ PZ) v Bratislave, Slovenskej Ľupči a v Košiciach, ktorá je podľa ISO 17025 v tomto časovom intervale povinná.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
201 916,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 20.03.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2024
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 1 zákona. Uvedené v predmetných súťažných podkladoch Príloha č.5.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona. Uvedené v predmetných súťažných podkladoch Príloha č.5.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 22.04.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.04.2021 13:30
Miesto: Zasadacia miestnosť OVO č.428.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EKS na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 prvej vety zákona.
2. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný
obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi.
3. Verejný obstarávateľ/Objednávateľ pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 zákona.
4. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
5.Predmetné verejné obstarávanie nie je:
a) zelené verejné obstarávanie
b) obstarávanie inovácií, ani
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.03.2021