Dodanie elektrickej energie pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

  Zadávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
1.335.026,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.03.2021
  Dátum zverejnenia:
24.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36063606
Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc
Telefón: +421 248264212
Email: lubos.patuc@region-bsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2750
Hlavná adresa(URL): https://www.bratislavskykraj.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyššia územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodanie elektrickej energie pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
Referenčné číslo: BSK_LP 2/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie predpokladaného množstva elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa Bratislavský samosprávny kraj a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti uvedených v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody, vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa za odchýlku v plnom rozsahu v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o energetike) a § 13 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov (ďalej len pravidlá trhu), vrátane prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta verejného obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľa obchodných podmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej siete. Tolerancia celkového objemu odberu: 30%.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 335 026,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
65300000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie predpokladaného množstva elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa Bratislavský samosprávny kraj a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti uvedených v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody, vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa za odchýlku v plnom rozsahu v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o energetike) a § 13 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov (ďalej len pravidlá trhu), vrátane prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta verejného obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľa obchodných podmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej siete. Tolerancia celkového objemu odberu: 30%.

Predpokladané množstvo odberu elektriny za 24 mesiacov je 19 506,52 MWh určené na základe predošlej spotreby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 335 026,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon"). Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona, uchádzač (so sídlom na území SR) nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o VO.

Za účelom získania dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO (výpis z registra trestov fyzickej osoby) uchádzač predloží vo svojej ponuke vyplnenú a podpísanú prílohu č. 8 súťažných podkladov (ak sa uplatňuje) za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu.

S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy právnických osôb z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá uchádzač doklady za právnickú osobu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO vo svojej ponuke, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému EVO ver. 18.0. v pdf. naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO predložením zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru (referencie) z uzatvorených zmlúv na tovar totožný s predmetom zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s minimálnym objemom dodávky elektriny 19 000,00 MWh (kumulatívne za sledované obdobie), pričom min. 1 z referencií (dodávok) preukáže dodávku elektriny v objeme min. 10 000,00 MWh.

2. Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru (referenciu) z minimálne 1 uzatvorenej zmluvy s odberateľom elektriny na tovar totožný s predmetom zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorá obsahuje minimálne 20 odberných miest. Zoznam dodávok tovaru (referencia) nemusí spĺňať vyššie uvedenú podmienku, t.j. minimálny objem dodanej elektriny.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: 1. Elektronická aukcia sa realizuje podľa § 54 ZVO.
2. Elektronická aukcia bude realizovaná v certifikovanom systéme na uskutočnenie elektronickej aukcie, ktorý je súčasťou systému EVO ver. 18.
3. Po vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ použije typ otvorenej elektronickej aukcie na najnižšiu cenu.

Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.04.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.04.2021 09:30
Miesto: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V zmysle § 54 ods. 3 zákona o VO je otváranie ponúk neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o VO. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

2. Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 písm. a) zákona o VO požaduje od uchádzačov, aby v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.

3. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

4. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO ver. 18.0.

5. Požaduje sa zložiť zábezpeku k viazanosti ponuky vo výške 55 000,00 EUR. Bližšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.

6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zelené, nie je obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.

7. Verejné obstarávanie sa realizuje ako centrálne verejné obstarávanie pre Bratislavský samosprávny kraj a vybrané organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktorých zoznam je uvedený v súťažných podkladoch.

8. Predpokladaná hodnota zákazky obsahuje cenu za komoditu, spotrebnú daň. Predpokladaná hodnota zákazky neobsahuje distribučné poplatky ÚRSO a DPH.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18.03.2021