Zateplenie strechy a bleskozvod na objekte A – výukový objekt a jedáleň UPJŠ, Popradská 66, Košice

  Zadávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
159.732,80 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.03.2021
  Dátum zverejnenia:
23.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
IČO: 00397768
Šrobárova 2, 04180 Košice - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Choma
Telefón: +421 552341157
Email: martin.choma@upjs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036
Hlavná adresa(URL): http://www.upjs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zateplenie strechy a bleskozvod na objekte A – výukový objekt a jedáleň UPJŠ, Popradská 66, Košice
Referenčné číslo: REK000417/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214400-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Existujúca skladba strešného plášťa sa po demontáži na úroveň pôvodnej hydrogenizačnej vrstvy - asfaltového súvrstvia, upraví novými vrstvami. Odvodnenie strešných rovín bude realizované prostredníctvom existujúcich miest odvodu zrážkovej vody osadením nových strešných vpustí. Odvodnenie strechy cez atikové murivo bude realizované osadením atikových chrličov sintegrovanou PVC manžetou. Zvislé zvody budú vedené po finálnej fasáde, t. j. budú priznané. Existujúce odvetrania zvislých stúpačiek VZT budú nahradené novými ventilačnými turbínami. Existujúce zvislé potrubia ZTI budú ukončené novými vetracími hlavicami. Vrámci sanácie strešného plášťa budú prídavné vetracie komínky, ktoré umožnia rýchlejšie odvetranie vlhkosti zcelkovej skladby strechy. Existujúci bleskozvod bude nahradený novými rozvodmi. Detailnejší opis je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v časti D.1 Prílohy k súťažným podkladom súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
159 732,80 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45111300-1
45262100-2
45310000-3
45450000-6
45261300-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, objekt Fakulty verejnej správy, Popradská 66, Košice
II.2.4) Opis obstarávania
Priestory objektu "A" sú realizované vo väčšej časti dispozície ako jednopodlažný objekt, v menšej časti ako prízemná stavba s polo - zapusteným suterénom. Zo západnej strany k objektu, cez spojovacie chodby, prilieha objekt B - Internát a objekt C - administratívne priestory Fakulty Verejnej správy. Samotná budova "A" je využívaná ako výuková budova a jedáleň. Nosný systém stavby je tvorený železobetónovou skeletovou konštrukciou prefabrikovaných nosných stĺpov, prievlakov a nosných stien zmaloformátových tehál. Strop priestorov a zároveň strecha je realizovaná prostredníctvom tenkostenných rebierkových panelov, ukladaných v sklone kopírujúc prievlaky sedlového tvaru.
Strešná konštrukcia
Strešná konštrukcia objektu je realizovaná ako plocha strecha so základným spádovaním kopírujúc nosný systém objektu. Ten je vytvorený prievlakmi sedlového tvaru, na ktoré sú ukladané tenkostenné rebierkové panely. V úžľabí bola strecha dospádovaná prídavnými vrstvami.
Nad rovinu strešného plášťa prečnievajú doplnkové prvky stavby ako je odvetranie hygienických priestorov a odvetranie kanalizačného potrubia. Strešná konštrukcia objektu je dostupná len z priľahlých vonkajších plôch.
Diagnostika porúch súčasného stavu: Hydroizolačné vrstvy strešného plášťa sú miestne narušené, čo sa v čase nepriaznivého počasia prejavuje miestnym zatekaním vo vnútorných priestoroch stavby. Strešný plášť je nedostatočne spádovaný, viditeľné usadeninami na povrchu hydroizolačnej vrstvy vo vzdialených bodoch od strešného odtoku. Odtoky sú situované vo veľkých plošných vzdialenostiach o priemere cca 75mm. Na atikových odtokoch DN 75 sú osadené ochranné mriežky, ktoré otvor ešte viac zmenšujú. V južnej časti objektu nad strechu presahujú borovice, ktorých napadané ihličie upcháva atikové odtoky a dochádza k vytváraniu veľkých zavodnených plôch so stojatou vodou. Miestne sú na streche viditeľné deformácie finálnej strešnej vrstvy, prípadne aj nesúdržné plochy s podkladom. Kanalizačným zvodom chýbajú krycie hlavice, hlavice odvetrania sú pôvodné.
Detailnejší opis je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v časti D.1 Prílohy k súťažným podkladom súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
159 732,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo spôsobom podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 32 ods. 3 prvej vety zákona o verejnom obstarávaní uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný predkladať verejnému obstarávateľovi nasledovné doklady:
potvrdenia zdravotnej poisťovne asociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní týmito typmi dokladu.
V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu do informačného systému OverSi, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti v o verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v súlade s § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením alebo Jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED") podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží JED za svoju osobu spolu s vyplnenými JED, za každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšie podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.04.2021 10:30
Miesto: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie bude on-line verejné pre uchádzačov v rámci EKS a môže sa ho zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ bude komunikovať výhradne elektronicky.
Verejný obstarávateľ zverejňuje súťažné podklady a ďalšiu dokumentáciu v elektronickej forme vo svojom profile na adrese http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036 a zároveň umožňuje priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom ako aj ďalšej doplňujúcej dokumentácii v elektronickej forme na portáli https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1941
Postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska s využitím pravidla v § 112 ods. 6 (druhá veta) ZVO.
Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
V súlade s ust. § 20 ZVO, sa komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi uskutočňuje v slovenskom príp. českom jazyku písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitami EO EKS. Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke.
Podrobné pravidlá a podmienky komunikácie a výmeny informácií v tomto verejnom obstarávaní v rámci EO EKS sú
uvedené v platných všeobecných podmienkach a manuáloch EO EKS.
O vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii môže záujemca požiadať elektronicky na webovej adrese podľa bodu I.3) tejto výzvy, kde verejný obstarávateľ zároveň zverejní vysvetlenia alebo iné doplňujúce informácie.
Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej
dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však - podľa § 113 ods. 7 ZVO tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred a to prostredníctvom portálu https://eo.eks.sk
Vysvetlenie bude verejne a priamo prístupné na Elektronickej tabuli v rámci systému EO EKS a predmetného verejného obstarávania a zároveň bude registrovaným záujemcom odosielané/doručované prostredníctvom portálu https://eo.eks.sk do konta záujemcu zriadenom na predmetnom portáli. Momentom odoslania prostredníctvom https://eo.eks.sk sa vysvetlenie považuje za doručené.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že pri realizácii predmetných prác nebude obmedzená ani pozastavená prevádzka budovy a objektu.
Záujemcovia ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky musia najneskôr do 31.03.2021 do 11:00 hod. ohlásiť svoj záujem o obhliadku u zodpovednej osoby verejného obstarávateľa.
Kontaktná osoba zodpovedná za vykonanie obhliadky: Ing. Andrea Sidorová, 0552341128, +421907213 458, andrea.sidorova@upjs.sk
Stretnutie záujemcov: UPJŠ v Košiciach, vestibul budovy Fakulty verejnej správy Popradská 66 Košice
Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty, nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií.
Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods. 12 ZVO aplikuje v predmetnom verejnom obstarávaní sociálny aspekt: požaduje od uchádzača povinnosť zamestnať minimálne jednu osobu dlhodobo nezamestnanú v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní úradom práce po dobu aspoň 12 mesiacov, s ktorými úspešný uchádzač uzavrie pracovnoprávny vzťah v súvislosti s plnením zákazky, formou zakladajúcou ukončenie ich evidencie na úrade práce. Podmienka zamestnania t. j. pracovnoprávny vzťah, bude trvať minimálne po dobu celého plnenia tejto verejnej zákazky.
V rámci predloženia ponúk uchádzačov bude táto podmienka vyhodnocovaná na základe predloženia čestného vyhlásenia uchádzača (podľa Vzoru č. 7 časti C.1 Vzory k súťažným podkladom ).
Úspešný uchádzač, najneskôr k podpisu zmluvy o dielo, predloží verejnému obstarávateľovi zoznam osôb dlhodobo nezamestnaných, s ktorými uzatvoril pracovnoprávny vzťah v súvislosti s plnením predmetnej zákazky, ktorý bude potvrdený miestne príslušným úradom práce.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.03.2021