Pranie a prenájom nemocničnej bielizne

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica Nitra
  Predpokladaná hodnota:
1.015.750,80 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.04.2021 11:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.03.2021
  Dátum zverejnenia:
22.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica Nitra
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17336007
Špitálska 6, 95001 Nitra
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Kristína Hodošiová
Telefón: +421 376545773
Email: kristina.hodosiova@fnnitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.fnnitra.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne
II.1.2) Hlavný kód CPV
98310000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie služieb:

prenájmu nemocničnej a osobnej bielizne,
prenájmu manipulačnej techniky (prepravný vozík),

prania nemocničnej bielizne a osobnej bielizne,

chemické čistenie bielizne,

žehlenie bielizne,

obnova bielizne (zabezpečená na náklady dodávateľa v celom rozsahu amortizácia bežným opotrebovaním, obvyklým spôsobom poškodené kusy, za nadmerne znečistené kusy s neodstrániteľnými škvrnami, náhrada za inventúrne rozdiely),

priebežná veľkostná alebo objemová kontrola bielizne, pravidelná veľkostná alebo objemová kontrola bielizne (3x do roka, 1., 2., 3. štvrťrok),

fyzická inventarizácia bielizne (1x ročne),

doprava bielizne (odvoz špinavej bielizne a dovoz čistej bielizne) podľa definovaného harmonogramu,
vypracovať platný prevádzkový poriadok práčovne

Ďalšie doplňujúce údaje:

Verejný obstarávateľ má jednu prevádzku: Nitra, Špitálska 6, Sklad s bielizňou

Predpokladané množstvo bielizne počas trvania zmluvy (24 mesiacov) 978 000 kg.

Mesačné množstvo bielizne z toho cca 40 750 kg

Denné množstvo bielizne tvorí cca 650 1 350 kg

Počet dní za mesiac: priemer 30
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 015 750,80 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
FN Nitra
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie služieb:

prenájmu nemocničnej a osobnej bielizne,
prenájmu manipulačnej techniky (prepravný vozík),

prania nemocničnej bielizne a osobnej bielizne,

chemické čistenie bielizne,

žehlenie bielizne,

obnova bielizne (zabezpečená na náklady dodávateľa v celom rozsahu amortizácia bežným opotrebovaním, obvyklým spôsobom poškodené kusy, za nadmerne znečistené kusy s neodstrániteľnými škvrnami, náhrada za inventúrne rozdiely),

priebežná veľkostná alebo objemová kontrola bielizne, pravidelná veľkostná alebo objemová kontrola bielizne (3x do roka, 1., 2., 3. štvrťrok),

fyzická inventarizácia bielizne (1x ročne),

doprava bielizne (odvoz špinavej bielizne a dovoz čistej bielizne) podľa definovaného harmonogramu,
vypracovať platný prevádzkový poriadok práčovne

Ďalšie doplňujúce údaje:

Verejný obstarávateľ má jednu prevádzku: Nitra, Špitálska 6, Sklad s bielizňou

Predpokladané množstvo bielizne počas trvania zmluvy (24 mesiacov) 978 000 kg.

Mesačné množstvo bielizne z toho cca 40 750 kg

Denné množstvo bielizne tvorí cca 650 1 350 kg


Počet dní za mesiac: priemer 30
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 015 750,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: uvedené v súťažných podkladoch
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 245-607384
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.04.2021 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 11:00
Miesto: Otváranie ponúk je verejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Z dôvodu technickej prípravy elektronického otvárania obálok odporúčame uchádzačom, aby svoju účasť na otváraní obálok ohlásili minimálne deň vopred mailom na adrese kristina.hodosiova@fnnitra.sk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Hodnota zábezpeky je 20 000 eur. Bližšie podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.03.2021