Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava II

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
2.476.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
16.03.2021
  Dátum zverejnenia:
22.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Radoslav Bazala
Telefón: +421 333236101
Email: radoslav.bazala@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.trnava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava II
Referenčné číslo: 36773/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45213280-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybudovanie kompostárne č. 2 s cieľom spracovania biodegradovateľných odpadov s využitím technológie kompostovania pomocou polopriepustných membrán s kontrolovaným prevzdušňovaním základky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 476 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 3
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
stavebná časť
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45253800-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Skládka komunálneho odpadu, Zavarská cesta, Trnava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Realizácia stavebných prác podľa projektovej dokumentácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 523 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
210
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: kód projektu: NFP3100101VX1
Časť: 2
II.2.1) Názov
strojové zariadenia
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42990000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Skládka komunálneho odpadu, Zavarská cesta, Trnava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je dodanie nasledujúcich strojových zariadení: drvič biologicky rozložiteľných odpadov (BRO),
dvojrotorový drvič gastro odpadu, zmiešavač (mixér) podrveného odpadu, sito na triedenie kompostu, nakladač BRO.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
922 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
7
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: kód projektu: NFP3100101VX1
Časť: 3
II.2.1) Názov
nádoby na odpad
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34928480-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Skládka komunálneho odpadu, Zavarská cesta, Trnava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup nových plastových nádob hnedej farby v počte 500 kusov vhodných na triedenie "BIO" odpadu z domácností.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
31 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: kód projektu: NFP3100101VX1
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre všetky časti zákazky:
Vyžaduje sa splnenie podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "ZVO"). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a 5 ZVO. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO (ďalej len "JED"). Prípadný zápis uchádzača v zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie verejný obstarávateľ overí podľa § 152 ods. 4 ZVO. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ má prístup k dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO prostredníctvom webového portálu oversi.sk; tento doklad nie je potrebné predkladať, ak ide o uchádzača, o ktorom sú tieto informácie dostupné z predmetného portálu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Pre časť 1 zákazky:
Vyžaduje sa splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač realizoval za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania aspoň dve plnenia rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom jedno z nich musí byť v hodnote aspoň 850 000,00 bez DPH.
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia podľa ZVO,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Vyžaduje sa splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač disponoval stavbyvedúcim s odborným zameraním pre pozemné stavby, pričom stavbyvedúci musí mať
a) minimálne 5 rokov odbornej praxe stavbyvedúceho so zameraním pre pozemné stavby,
b) minimálne 1 skúsenosť v pozícii stavbyvedúceho pre pozemnú stavbu v minimálnej investičnej hodnote 850 000,00 EUR bez DPH.
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti predložením profesijného životopisu stavbyvedúceho a dokladu o odbornej spôsobilosti vydaného v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, v rozsahu: stavbyvedúci s odborným zameraním - pozemné stavby alebo ekvivalentný doklad. Uchádzač zároveň predloží vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii počas celej realizácie diela.

Pre časť 2 zákazky:
Vyžaduje sa splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač realizoval za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania aspoň dve plnenia rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom jedno z nich musí byť v hodnote aspoň 500 000,00 bez DPH.
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti predložením zoznamu dodaného tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia dodávok tovaru; ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, uchádzač v zozname uvedie aj odkaz na referenciu evidovanú v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, a ak odberateľom nebol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, uchádzač v zozname uvedie telefonický a e-mailový kontakt na zodpovednú osobu odberateľa za účelom overenia si poskytnutia daného plnenia.

Pre časť 3 zákazky:
Vyžaduje sa splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač realizoval za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania aspoň dve plnenia rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom jedno z nich musí byť v hodnote aspoň 10 000,00 bez DPH.
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti predložením zoznamu dodaného tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia dodávok tovaru; ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, uchádzač v zozname uvedie aj odkaz na referenciu evidovanú v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, a ak odberateľom nebol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, uchádzač v zozname uvedie telefonický a e-mailový kontakt na zodpovednú osobu odberateľa za účelom overenia si poskytnutia daného plnenia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Viď vyššie "Zoznam a krátky opis kritérií výberu".
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.04.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.04.2021 10:15
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.03.2021