Zabezpečenie strážnej služby pre Bratislavský samosprávny kraj

  Zadávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
814.456,80 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
08.03.2021
  Dátum zverejnenia:
15.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36063606
Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc
Telefón: +421 248264212
Email: lubos.patuc@region-bsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2750
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislavskykraj.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyššia územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie strážnej služby pre Bratislavský samosprávny kraj
Referenčné číslo: BSK_LP 1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
79713000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie nepretržitého 24 hodinového poskytovania strážnej služby pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja a objekty (nehnuteľnosti) v správe Bratislavského samosprávneho kraja v pracovných dňoch, dňoch pracovného pokoja a dňoch, ktoré sú vyhlásené štátnymi sviatkami, zabezpečenie stráženia proti vniknutiu nepovolaných osôb; výkon kontroly neporušenia zámkov na dverách kancelárií; vedenie evidencie o činnosti SBS, o dôležitých skutočnostiach pre výkon strážnej služby, o mimoriadnych udalostiach a o nedostatkoch zistených pri výkone služby.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
814 456,80 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja a dotknuté objekty (nehnuteľnosti) v správe Bratislavského samosprávneho kraja
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie nepretržitého 24 hodinového poskytovania strážnej služby pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja a objekty (nehnuteľnosti) v správe Bratislavského samosprávneho kraja v pracovných dňoch, dňoch pracovného pokoja a dňoch, ktoré sú vyhlásené štátnymi sviatkami, zabezpečenie stráženia proti vniknutiu nepovolaných osôb; výkon kontroly neporušenia zámkov na dverách kancelárií; vedenie evidencie o činnosti SBS, o dôležitých skutočnostiach pre výkon strážnej služby, o mimoriadnych udalostiach a o nedostatkoch zistených pri výkone služby.

Predpokladaný celkový počet hodín poskytovanej nepretržitej 24 hodinovej služby: 91 512 osobohodín na obdobie 30 mesiacov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
814 456,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
30
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon").
Požaduje sa predloženie scanov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona, uchádzač (so sídlom na území SR) nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o VO.

Za účelom získania dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO (výpis z registra trestov fyzickej osoby) uchádzač predloží vo svojej ponuke vyplnenú a podpísanú prílohu č. 8 týchto súťažných podkladov (ak sa uplatňuje) za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu.

S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy právnických osôb z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá uchádzač doklady za právnickú osobu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO vo svojej ponuke, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému EVO ver. 18.0. v pdf. naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO predložením zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

2. Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

3. Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 35 vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. d) zákona o VO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ad 1.) Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač poskytol služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, a to preukázaním uskutočnenia týchto služieb v kumulatívnej hodnote minimálne 600 000,00 EUR bez DPH. Za služby rovnakého alebo podobného charakteru sa považujú: bezpečnostné, strážne služby alebo služby ochrany majetku poskytované nepretržite 24 hod. denne.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.


Ad 2.) Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Z predložených dokladov, ktoré predkladá uchádzač, musia byť zrejmé minimálne údaje o vzdelaní, odbornej kvalifikácii a odbornej praxi osôb zodpovedných za poskytnutie služby, čo uchádzač preukáže životopismi a preukazmi odbornej spôsobilosti alebo ekvivalentným dokladom. Verejný obstarávateľ uzná aj iné doklady, ktorými sa preukazuje odborná spôsobilosť, pokiaľ budú obsahovať požiadavky určené verejným obstarávateľom.

Z každého životopisu musia vyplývať nasledovné údaje/skutočnosti:
meno a priezvisko,
najvyššie dosiahnuté vzdelanie (inštitúcia, od-do, získaný titul/certifikát),
história zamestnania/odbornej praxe (zamestnávateľ/odberateľ, trvanie pracovného pomeru/trvanie poskytovaných služieb, pozícia),
praktické skúsenosti,
dátum a podpis.

Minimálna úroveň:
a) Uchádzač predloží zoznam minimálne 1 osoby, ktorá je držiteľom preukazu typu P v súlade s § 20, resp. § 21 zákona č. 473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení alebo ekvivalentného dokladu vrátane životopisu tejto osoby a uvedeného preukazu typu P alebo ekvivalentného dokladu o odbornej spôsobilosti tejto osoby.

b) Uchádzač predloží zoznam minimálne 4 osôb podieľajúcich sa na plnení predmetu zákazky v administratívnej budove Úradu BSK na Sabinovskej 16, Bratislava, ktoré sú držiteľmi preukazu typu S v súlade s § 20, resp. § 21 zákona č. 473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení alebo ekvivalentného dokladu vrátane životopisov uvedených osôb preukazujúcich ich ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo ekvivalentných dokladov a vrátane uvedeného preukazu typu P alebo ekvivalentného dokladu o odbornej spôsobilosti týchto osôb.


Ad 3.) Uchádzač vo svojej ponuke predloží opatrenia na zabezpečenia kvality, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby. Uchádzač predloží certifikát systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001 (systém manažérstva kvality pre oblasť výkonu strážnej služby) vydaný nezávislou inštitúciou v oblasti predmetu zákazky, resp. iný ekvivalentný doklad alebo dokument prezentujúci zavedený systém riadenia kvality uchádzača. V takom prípade verejný obstarávateľ požaduje predložiť popis tohto ekvivalentného systému manažérstva kvality alebo rovnocenné osvedčenia z členských štátov EÚ. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky sú definované v Rámcovej dohode, ktorej návrh tvorí súčasť súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.04.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.04.2021 11:00
Miesto: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní ponúk zastúpený svojim štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo splnomocnenou osobou. Doklady požadované na preukázanie oprávnenia osoby na účasť na otváraní ponúk v mene uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 zákona zákona o VO. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

2. Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 písm. a) zákona o VO požaduje od uchádzačov, aby v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.

3. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

4. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO ver. 18.0.

5. Požaduje sa zloženie zábezpeky k viazanosti ponuky vo výške 40 000 EUR. Spôsob zloženia zábezpeky je určený v súťažných podkladoch.

6. Verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy,
predmetné verejné obstarávanie nie je zelené, nie je obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.03.2021