Zabezpečenie leteckej dopravy na pracovné/služobné cesty a súvisiacich služieb

  Zadávateľ:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.840.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
17.02.2021
  Dátum zverejnenia:
23.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151742
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Agáta Štoselová
Telefón: +421 259582014
Fax: +421 252498042 / 59582128
Email: agata.stoselova@mfsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.mfsr.sk

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42499500
Lazovná 63 , 97401 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Manca
Telefón: +421 249234346
Email: peter.manca@financnasprava.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.financnasprava.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie leteckej dopravy na pracovné/služobné cesty a súvisiacich služieb
Referenčné číslo: 011977/2020-27
II.1.2) Hlavný kód CPV
60400000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných a tuzemských pracovných/služobných cestách do celého sveta, zabezpečenie a doručenie jednosmerných a/alebo spiatočných leteniek v kategóriách ekonomická alebo busines trieda alebo na základe jednotlivých požiadaviek /objednávok verejného obstarávateľa pre jeho zamestnancov, ako aj pre iné ním určené osoby.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 840 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60440000-4
63510000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica; Mierová 23, 815 11 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných a tuzemských pracovných/služobných cestách do celého sveta, zabezpečenie a doručenie jednosmerných a/alebo spiatočných leteniek v kategóriách ekonomická alebo busines trieda alebo na základe jednotlivých požiadaviek /objednávok verejného obstarávateľa pre jeho zamestnancov, ako aj pre iné ním určené osoby.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Celkový čas trvania prepravy z miesta odletu do miesta príletu a späť pri letenke č. 1
Relatívna váha: 12 bodov
Názov: Celkový čas trvania prepravy z miesta odletu do miesta príletu a späť pri letenke č. 2
Relatívna váha: 8 bodov

Kritéria nákladov
Názov: Cena spiatočnej letenky Viedeň Brusel - Viedeň, trieda economy, vrátane podpalubnej batožiny s hmotnosťou min. 15 kg (letenka č. 1)
Relatívna váha: 48 bodov
Názov: Cena spiatočnej letenky Viedeň Zurich - Viedeň trieda business class, vrátane podpalubnej batožiny s hmotnosťou min. 15 kg (letenka č. 2)
Relatívna váha: 32
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 840 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Rámcová dohoda na zabezpečenie leteckej dopravy na pracovné cesty a služobné cesty
bude uzatvorená na dobu 24 mesiacov odo dňa účinnosti rámcovej dohody s opciou na predĺženie platnosti a účinnosti rámcovej dohody o 24 mesiacov.

Podrobné vymedzenie uplatnenia opcie sa nachádza v Prílohe č. 2 Obchodné podmienky/ Návrh rámcovej dohody súťažných podkladov.

Do celkovej dĺžky trvania zákazky (bod II.2.7 oznámenia) 48 mesiacov je započítaná aj opcia na 2 roky.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 011977/2020-27
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa a z časti z fondov EÚ formou bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predloženej faktúry vystavenej poskytovateľom.

Predpokladaná hodnota zákazky je 1 840 000,00 EUR bez DPH, za predpokladu uplatnenia opcie, t.j. predĺženia rámcovej dohody o ďalších 24 mesiacov, pričom predpokladaná hodnota zákazky pre:

1.Verejného obstarávateľa Ministerstvo financií SR
Celková hodnota vrátane uplatnenia opcie je vo výške 1 200 000,00 EUR bez DPH.

2.Osoba pristupujúca k verejnému obstarávaniu Finančné riaditeľstvo SR
Celková hodnota vrátane uplatnenia opcie je vo výške 640 000,00 EUR bez DPH.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona alebo podľa § 152 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)). Na základe uvedeného, uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa § 32 ods.1 písm. a), b), c) a e) zákona. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona, vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona, je povinný na účely preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu poskytnúť verejnému obstarávateľovi všetky údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný európsky dokument.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Vyžaduje sa predloženie dokladov podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:

1. § 34 ods. 1 písm. a) zákona, zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

Referenciou je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o poskytnutí služby, ktorý obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2 zákona.

Ak bude v predložených dokumentoch uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný európsky dokument.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie poskytovať služby preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. § 34 ods. 1 písm. a) zákona - K stanovenej podmienke účasti verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázať, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania poskytol služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých finančný objem bol za určené obdobie v minimálnej výške 250 000 EUR. Za služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky považuje verejný obstarávateľ zabezpečenie leteckej prepravy, zabezpečenie leteniek.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ požiadavkou podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona vytvára predpoklad, že plnenie rámcovej dohody bude zabezpečovať osoba, ktorá preukáže skúsenosť s opakovaným poskytovaním služieb zabezpečenia medzinárodnej a tuzemskej leteckej prepravy pre jedného alebo viacerých odberateľov/objednávateľov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 6
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.03.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.03.2021 13:00
Miesto: Verejný obstarávateľ uskutoční otváranie ponúk on-line v systéme JOSEPHINE.
Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Podrobnosti sú upravené v bode 23 súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
2.Na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje zábezpeka vo výške 5 000,00 EUR. Podmienky zloženia, uvoľnenia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v bode 11 súťažných podkladov (SP).
3.Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania
uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
4. Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
5. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný európsky dokument.
6. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
7. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba
autentifikovaným uchádzačom. Podrobné informácie o autentifikácii uchádzača sú podrobne vymedzené v bode 14.6 súťažných podkladov.
8. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného
obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.02.2021