Nové záchranné hasičské vozidlo - letiskový hasičský špeciál

  Zadávateľ:
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
797.875,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.03.2021 13:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.02.2021
  Dátum zverejnenia:
18.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35912651
Na Letisko 100, 05898 Poprad
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Božena Bačíková
Telefón: +421 903525023
Email: bozena.bacikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.airport-poprad.sk/
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9229
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obstarávateľ podľa § 9
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
činnosti súvisiace s prevádzkou letiska
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nové záchranné hasičské vozidlo - letiskový hasičský špeciál
II.1.2) Hlavný kód CPV
34144210-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je kúpa jedného nového hasičského vozidla - letiskového špeciálu.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
797 875,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35000000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Poprad, okres Poprad, Prešovský samosprávny kraj
II.2.4) Opis obstarávania:
Vozidlo - letiskový špeciál je určené na aktívny boj proti požiarom lietadiel a na pomoc a ochranu pasažierov počas evakuácie lietadla pri mimoriadnych udalostiach.Vozidlo musí spĺňať vysoké kritériá na rýchlu a bezpečnú jazdu, musí sa na miesto zásahu premiestniť bezpečne a rýchlo a musí byť schopné pri jednoduchom použití zabezpečiť úspešný zásah a záchranu pasažierov. Podrobnejší opis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Na preukázanie osobného postavenia uchádzač predkladá doklady v súlade s § 32 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej ZoVO).
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZoVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 predložením dokladov nie starších ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponúk alebo podľa § 152 ods. 1 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov UVO alebo podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, je možné nahradiť platným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
6. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 34 ods. 3 zákona a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 34 ods.1 písm. a) a v § 34 ods.1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. podľa § 34 ods.1 písm.a) ZoVO uchádzač predkladá zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky (obdobie r. 2018 - 2021 počítaných spätne od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Verejný obstarávateľ požaduje dokladovať dodávky tovarov rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky v kumulatívnej hodnote minimálne 800 000,00 € bez DPH za
predchádzajúce tri roky.
Odôvodnenie primeranosti podmienky: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky je nevyhnutné, aby mal uchádzač v oblasti, ktorej sa verejné obstarávanie týka, dostatočné skúsenosti. Zoznam úspešne realizovaných zmlúv za predchádzajúce tri roky má garantovať skúsenosti a schopnosť odborne a kvalitne splniť zákazku. Predložením referencie uchádzač preukáže verejnému obstarávateľovi, že disponuje skúsenosťami z danej oblasti a je schopný dodať predmet zákazky.
2. Pre splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) sa požaduje od uchádzača predložiť opisy a fotografie tovaru - hasičského vozidla. Požadujeme, aby uchádzač predložil technický opis ponúkaného tovaru s uvedením názvu tovaru, technických parametrov a fotografií predmetu zákazky napr. vo forme prospektov od výrobcu.
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti v zmysle § 38 ods. 5 ZoVO: Podmienka účasti je primeraná, nakoľko bez uvedenia technického opisu, technických parametrov a fotografií nedokáže obstarávateľ vyhodnotiť a posúdiť pravdivosť ponuky predloženej uchádzačom. Použitie podmienky účasti je primerané, pretože je uvedená v rozsahu stanovenom zákonom o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač v ponuke preukázať, že pri
plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.03.2021 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.03.2021 13:15
Miesto: Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na Letisko 100, 058 98 Poprad
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude verejné. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť iba oprávnení uchádzači (resp. osoby splnomocnené uchádzačom na zastupovanie), teda tí, ktorí predložili ponuku. Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ZoVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. V súlade s § 64 ods. 4 ZoVO je neobmedzený prístup k súťažným podkladom vo formáte pdf zabezpečený odo dňa publikovania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v profile obstarávateľa zriadenom na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, link:http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430304
2. Všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 ZoVO v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania. Obstarávateľ záujemcov zároveň upozorňuje, že súťažné podklady a súvisiace prílohy sa na verejnom profile nachádzajú v needitovateľnej podobe. Editovateľná podoba podkladov sa záujemcom sprístupní po prihlásení sa do systému v sekcii Dokumenty v predmetnom verejnom obstarávaní.
3. Obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému.
Zaregistrovaní záujemcovia budú informovaní o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie, obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú preto informovaní.
4. Pre potreby elektronickej komunikácie sa každý záujemca/uchádzač musí zaregistrovať do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk .Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.
5. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
- OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
- Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
- Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
6.Obstarávateľ v tomto zadávaní zákazky bude postupovať podľa § 66 ods. 7 ZoVO; vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
7. Obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZoVO.
8. Podľa § 28 ods. 2 ZoVO uvádzame, že zákazka nie je rozdelená na časti z dôvodov technického charakteru, nakoľko predmetom zákazky je jedno vozidlo, ktorého časti musia byť navzájom kompatibilné a tvorí jeden
funkčný celok z pohľadu funkcie, záruky a zodpovednosti.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.02.2021