Zhodnotenie biologicky rozložitel'ného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Lučenec

  Zadávateľ:
Mesto Lučenec
  Predpokladaná hodnota:
486.730,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.02.2021
  Dátum zverejnenia:
11.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Lučenec
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00316181
Novohradská 1, 98401 Lučenec
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Pavol Petráš
Telefón: +421 902112200
Email: ecasro@ecasro.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.lucenec.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
E.C.A. spol. s r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36623768
Komenského 3 , 98401 Lučenec
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Pavol Petráš
Telefón: +421 902112200
Email: ecasro@ecasro.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.lucenec.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zhodnotenie biologicky rozložitel'ného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Lučenec
Referenčné číslo: 2021/LUC/01
II.1.2) Hlavný kód CPV
16700000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie technologického vybavenia pre zhodnotenie biologicky rozložitel'ného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Lučenec. Technologické vybavenie pozostáva z:
1. Zberové vozidlo s rotačným lisovaním, 4x2 s umývačkou nádob a prípravou na montáž vážiaceho zariadenia,
2. Odsáčkovač k linke na spracovanie kuchynského a zeleného BRKO,
3. Traktor s čelným nakladačom a lopatou s pridržiavačom
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
486 730,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zberové vozidlo s rotačným lisovaním
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144511-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie 1 ks zberového vozidla s rotačným lisovaním, 4x2 s umývačkou nádob a prípravou na montáž vážiaceho zariadenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
353 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Táto zákazka bude financovaná z prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia, č. výzvy OPKZPPO1SC111201732.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Odsáčkovač k linke na spracovanie kuchynského a zeleného BRKO
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42900000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie 1 ks odsáčkovača k linke na spracovanie kuchynského a zeleného BRKO.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
52 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Táto zákazka bude financovaná z prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia, č. výzvy OPKZPPO1SC111201732.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Traktor s čelným nakladačom a lopatou s pridržiavačom
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Lučenec
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodanie 1 ks traktora s čelným nakladačom a lopatou s pridržiavačom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
80 630,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Táto zákazka bude financovaná z prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia, č. výzvy OPKZPPO1SC111201732.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm. a) - h) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Požaduje sa predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti plnenia zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, je možné nahradiť platným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak má uchádzač sídlo v Slovenskej republike, v rámci preukázania splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, nemusí v ponuke predkladať nasledovné doklady:
a) podľa § 32 ods. 2, písm. b), zákona o verejnom obstarávaní,
b) podľa § 32 ods. 2, písm. c), zákona o verejnom obstarávaní,
c) podľa § 32 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ak je uchádzač zapísaný v Obchodnom registri SR.
K uvedeným dokladom má verejný obstarávateľ prístup v rámci databáz verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí splniť podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti. Uchádzač musí preukázať splnenie podmienky účasti v zmysle:

§ 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Odporúča sa, aby zoznam dodávok obsahoval minimálne nasledovné údaje: obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania odberateľa, predmet dodávky, lehotu dodania, celkovú zmluvnú cenu bez DPH, meno a priezvisko, tel. číslo a e-mail kontaktnej osoby odberateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť pravdivosť informácií.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie dodávok tovarov za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania nasledovne: uchádzač je povinný preukázať minimálne 1 alebo viac dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom kumulatívna hodnota dodávok za toto obdobie musí byť minimálne 485 000,00 EUR bez DPH. Ak uchádzač predkladá ponuku iba na niektoré časti zákazky, kumulatívna hodnota dodávok musí byť nasledovná:

I.časť: zákazky: 353 000,00 EUR bez DPH
II.časť: zákazky: 52 000,00 EUR bez DPH
III.časť: zákazky: 80 000,00 EUR bez DPH

Za rovnaký alebo obdobný predmet zákazky sa považuje dodanie zberového vozidla, traktora s príslušenstvom alebo dodanie iného strojno-technologického vybavenia na zber, resp. spracovanie odpadov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.03.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.03.2021 10:30
Miesto: Mesto Lučenec, ulica Novohradská č.1, 984 01 Lučenec
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie sú uvedené v časti VI.3 tohto Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmení neskorších predpisov, v texte oznámenia je uvedené "zákon o verejnom obstarávaní".
2. Súťažné podklady budú neobmedzene k dispozícii v Profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5032.
3. Verejný obstarávateľ bude pri akékoľvek komunikácii so záujemcami a uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému elektronického obstarávania EVO. Záujemca alebo uchádzač má možnosť registrovať sa do systému pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a osobitým bezpečnostným kódom (eiD).
4. Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v súťaži, znáša uchádzač v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok súťaže.
6. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 23 000,00 EUR. Ak uchádzač predkladá ponuku iba na niektoré časti zákazky, zábezpeka ponuky sa vyžaduje nasledovne: I.časť: zákazky: 17 000,00 EUR, II.časť: zákazky: 2 000,00 EUR, III.časť: zákazky: 4 000,00 EUR.
7. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač, jeho štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu sa preukáže dokladom totožnosti. Ak sa otvárania ponúk zúčastní za uchádzača jeho poverený zástupca, tento sa preukáže dokladom totožnosti a originálom, resp. úradne overenou kópiou splnomocnenia pre účasť na predmetnom otváraní ponúk. V prípade pretrvávania pandemickej situácie a trvania mimoriadneho stavu z toho vyplývajúceho, sa otváranie ponúk uskutoční iba on-line a to prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie, tzn. že v okamihu otvorenia ponúk systém EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v danej časti zákazky do lehoty na predkladanie ponúk. Odoslaná zápisnica spĺňa náležitosti podľa § 52 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. Systém EVO odošle uchádzačom notifikácie s informáciou, že na zákazke boli otvorené ponuky a s linkou, na ktorej je prístupná daná zápisnica z otvárania ponúk. Notifikácia bude odoslaná do schránky správ na portáli ÚVO a na e-mail používateľa.
8. Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstaraním inovácií, ani nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.02.2021