Zákazka Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební pre praktické vyučovanie a odborný výcvik.

  Zadávateľ:
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o.
  Predpokladaná hodnota:
1.002.646,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.03.2021 14:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
04.02.2021
  Dátum zverejnenia:
10.02.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45732604
Hollého 1380, 90501 Senica
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Scheber
Telefón: +421 903847739
Email: scheber.veo@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://sssp.edupage.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa §8 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zákazka Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební pre praktické vyučovanie a odborný výcvik.
II.1.2) Hlavný kód CPV
30200000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi (Súkromná stredná odborná škola podnikania, n. o.)
výpočtovú techniku vrátane súvisiacich služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu
zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 002 646,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 8
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť A
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30213000-5
30213100-6
48000000-8
48620000-0
80533000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n. o., Hollého 1380, 905 01 Senica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti zákazky je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi výpočtovú techniku vrátane súvisiacich služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zoznam položiek:
PC + Monitor pre odborné učebne grafik, dizajnér, práca s videom - 96 ks
Notebook pre učiteľa do odbornej učebne - 4 ks
Notebook pre IKT učebne - 48 ks
SW pre prácu s videom - 100 ks
Sada grafických programov - 1 ks
SW pre vývoj webových stránok - 100 ks
Kancelársky balík - 148 ks
OS pre Notebooky do IKT učební 48 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
303 044,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS kód projektu: 302021K292
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť B
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30231300-0
80533000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n. o., Hollého 1380, 905 01 Senica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti zákazky je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi výpočtovú techniku vrátane súvisiacich služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zoznam položiek:
Informačné displaye - 2 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 144,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS kód projektu: 302021K292
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť C
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30230000-0
80533000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n. o., Hollého 1380, 905 01 Senica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti zákazky je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi výpočtovú techniku vrátane súvisiacich služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zoznam položiek:
Robot - 4 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
36 786,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS kód projektu: 302021K292
Časť: 4
II.2.1) Názov
Časť D
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30230000-0
80533000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n. o., Hollého 1380, 905 01 Senica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti zákazky je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi výpočtovú techniku vrátane súvisiacich služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zoznam položiek:
Vizualizéry - 15 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 205,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS kód projektu: 302021K292
Časť: 5
II.2.1) Názov
Časť E
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32333200-8
80533000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n. o., Hollého 1380, 905 01 Senica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti zákazky je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi výpočtovú techniku vrátane súvisiacich služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zoznam položiek:
Profesionálna kamera - 2 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 244,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS kód projektu: 302021K292
Časť: 6
II.2.1) Názov
Časť F
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30232100-5
80533000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n. o., Hollého 1380, 905 01 Senica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti zákazky je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi výpočtovú techniku vrátane súvisiacich služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zoznam položiek:
3D tlačiareň - 2 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 956,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS kód projektu: 302021K292
Časť: 7
II.2.1) Názov
Časť G
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30195000-2
38652120-7
48190000-6
51600000-8
80533000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n. o., Hollého 1380, 905 01 Senica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti zákazky je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi výpočtovú techniku vrátane súvisiacich služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zoznam položiek:
Interaktívna tabuľa, dataprojektor, Interaktívny SW - 8 ks
Pevná inštalácia do učební - 8 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
13 474,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS kód projektu: 302021K292
Časť: 8
II.2.1) Názov
Časť H
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30214000-2
32420000-3
48821000-9
72511000-0
92312212-0
80531200-7
51600000-8
72265000-0
80533000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n. o., Hollého 1380, 905 01 Senica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti zákazky je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi výpočtovú techniku vrátane súvisiacich služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zoznam položiek:
Centrálne pracovisko - 1 ks
Žiacke pracoviská - 10 ks
Inštalácia a konfigurácia, školenie - 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
619 820,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS kód projektu: 302021K292
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
1.3. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
1.4. Verejný obstarávateľ nedisponuje prístupom k údajom dostupným v informačných systémoch verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci.
1.5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky- dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.
1.6. UPOZORNENIE: Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.03.2021 14:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.03.2021 14:00
Miesto: Súkromná stredná odborná škola podnikania, n. o., Hollého 1380, 905 01 Senica
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pandémie ochorenia Covid-19 a vzhľadom na možné obmedzenia týkajúce sa pobytu viac osôb na jednom mieste v čase otvárania ponúk sa otváranie ponúk uskutoční výlučne on-line prostredníctvom IS EVO. IS EVO bezprostredne po otvorení všetkých ponúk odošle zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorá predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
d) žiadne z uvedených
***
K časti I.3) KOMUNIKÁCIA: Verejné obstarávanie bude realizované prostredníctvom IS EVO.
***
V zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
***
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky pre časť A vo výške 15 000,00 EUR a pre časť H vo výške 30 000,00 EUR. Pre ostatné časti ponuky sa zábezpeka nevyžaduje. Podrobnosti o zábezpeke ponuky uchádzača sú uvedené v Súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.02.2021