Futbalové ihrisko s umelou trávou na Slávii –2

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
859.934,23 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.03.2021 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.02.2021
  Dátum zverejnenia:
09.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Lalík, Ing.
Telefón: +421 333236101
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.trnava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Futbalové ihrisko s umelou trávou na Slávii –2
Referenčné číslo: OVO-3024/2021/Lí
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky pozostáva z vytvorenia futbalového ihriska rozmerov 105 x 68 m so športovým povrchom umelý trávnik. Pozdĺžna os hracej plochy ihriska má orientáciu sever juh. Celé ihrisko je oplotené do výšky 5m. Pre vstup na hraciu plochu vozidlami údržby sú navrhnuté 4 bráničky 2 jednokrídlové a 2 dvojkrídlové. Umelé osvetlenie ihriska je navrhnuté na šiestich 15 m vysokých stožiaroch. Ihrisko má navrhnutý zavlažovací systém pre optimalizáciu teploty a vlhkosti hracej plochy počas letných mesiacov.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby realizácia trávnika splnila kvalitu FIFA Quality Pro.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
859 934,23 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39293400-6
37535200-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Športový areál Slávia v Trnave, Rybníková ulica.
II.2.4) Opis obstarávania
Členenie stavby na stavebné objekty:
SO-01 Futbalové ihrisko s umelou trávou
SO-02 Odvodnenie ihriska
SO 03 Osvetlenie ihriska
SO 04 Elektrická káblové rozvody DS NN
SO 05 Zavlažovanie

Podrobnejšie viď samostatný projekt.
Súčasťou plnenia je:
- vytýčenie stavby
-geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (3x), vyhotovené odborne spôsobilým geodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby zameranie objektov, spevnených plôch, zelene a terénnych úprav 3x v tlačovej forme a 2x na elektronickom nosiči
- vypracovanie POV
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce
- všetky ostatné súvisiace práce a dodávky
Podrobnejší popis je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
859 934,23 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Realizácia diela bude financovaná z dotácie zo Slovenského futbalového zväzu a z finančných prostriedkov mesta Trnava.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 písm. e), f) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
Verejný obstarávateľ uvádza, že záujemca alebo uchádzač, nemusí predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, ak ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu. Tento doklad verejný obstarávateľ získa z informačného systému verejnej správy /§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)/.
Uchádzač preukáže podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. f) - t. j. čestným
vyhlásením.
Týmto nie je dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do iného obdobného zoznamu iného čl. štátu EÚ v rozsahu podľa
ZVO.
V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov alebo naskenované kópie
úradne overených fotokópií originálnych dokladov.
Ak nejde o vyhľadanie dokladov verejným obstarávateľom z informačného systému verejnej správy doklady musia byť z ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie naskenované a vložené do systému Josephine. V prípade, že sú doklady ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho
úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje v zozname prác predložiť min. 2 referencie - stavby futbalových ihrísk s umelou trávou štandardných rozmerov /min. však. od (d x š) 90m x 45m do (d x š) 120m x 90m/. Verejný obstarávateľ zároveň požaduje predložiť z predloženého zoznamu prác jednu referenciu realizácie futbalového ihriska štandardných rozmerov s gumenou podložkou s potvrdením odberateľa v zmysle § 34 ods.1 písm. b) ZVO.

V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich v
zozname svojich referencií s poznámkou UVO. Ak z referencie UVO nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne
spôsobilosti, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú
úroveň spôsobilosti.
Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO dočasne nahradiť doklady vyplneným jednotným európskym dokumentom alebo
použiť čestné vyhlásenie. Uchádzač môže v JEDe prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej
spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaja (alfa) uvedeného v oddiele IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.03.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.03.2021 10:30
Miesto: Trnava, Radnica, Ulica Hlavná č. 1, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, I. posch., kancelária odboru verejného
obstarávania.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým uchádzačom, že vzhľadom na aktuálnu súvisiacu a z dôvodu mimoriadnych nariadení/opatrení vlády SR súvisiacich s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 nebude možná osobná účasť na otváraní ponúk. Na základe uvedeného bude otváranie ponúk prebiehať on-line sprístupnením prostredníctvom systému JOSEPIHNE. Bližšie informácie v časti VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou.
2. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým uchádzačom, že vzhľadom na aktuálnu súvisiacu a z dôvodu mimoriadnych nariadení/opatrení vlády SR súvisiacich s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 nebude možná osobná účasť na otváraní ponúk. V súčasnosti nedokážeme predvídať ďalší vývoj a plánované opatrenia vlády SR. Na základe uvedeného bude otváranie ponúk prebiehať on-line sprístupnením prostredníctvom systému JOSEPIHNE. Tohto on-line sprístupnenia sa budú môcť zúčastniť len uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili úspešne ponuku do tejto zákazky. Ponuky budú sprístupnené týmto uchádzačom po lehote na otváranie ponúk a po otvorení ponúk komisiou. Uchádzači budú môcť vstúpiť do on-line prostredia pre sprístupnenie na totožnom mieste, ako predložili svoju ponuku (v totožnej záložke). Všetky prístupy do on-line prostredia budú zaprotokolované a automaticky logované do protokolu systému JOSEPHINE.
Verejný obstarávateľ bude uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk posielať zápisnicu z
otvárania ponúk bezodkladne po ich otvorení, i keď lehota podľa ZVO je päť pracovných dní odo dňa otvárania ponúk.
Pokiaľ by sa akokoľvek zmenila situácia a bude potrebné uskutočniť zmeny, tieto budú riešené formou korigenda.
4. Proces verejného obstarávania je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádzač dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Tento právny predpis takisto upravuje procesný postup verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho predpisu je možné obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie. Verejný obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného obstarávania.
5. V predmetnom verejnom obstarávaní sú zadefinované sociálne aspekty. Verejný obstarávateľ uplatňuje
prostredníctvom osobitných podmienok zmluvy (čl. 15 zmluvy o dielo) sociálny aspekt v súlade s ustanoveniami § 42
ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení a ustanoveniami §8a zákona č. 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) prostredníctvom realizácie dočasných vyrovnávacích opatrení.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.02.2021