Nákup elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
76.955.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
27.01.2021
  Dátum zverejnenia:
02.02.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Telefón: +421 232333444
Email: zssk@r-p.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.slovakrail.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu
Referenčné číslo: 2020_EJ_3
II.1.2) Hlavný kód CPV
34600000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu na Slovensku. Maximálna prevádzková rýchlosť 160km/h , napájací systém 25 kV/50Hz, s rozchodom 1 435 mm s minimálnou obsaditeľnosťou 530 miest v druhej triede a 30 miest v 1.triede. Riadiaci systém EJ musí umožňovať viacnásobné riadenie minimálne dvoch EJ.
EJ musia v rozsahu a v kvalite spĺňať podmienky stanovené technickými špecifikáciami interoperability (TSI) pre konvenčné vlaky, európske normy (ďalej len EN), predpisy a normy platné v Slovenskej republike (SR), vyhláškami Medzinárodnej železničnej únie (UIC) a to ku dátumu ich prevzatia.
Všetky EJ musia byť z hľadiska technického konceptu identické, a medzi jednotlivými kusmi nesmú byť nijaké odlišnosti.
Súčasťou predmetu zákazky je dodanie sprievodnej technickej dokumentácie, zaškolenie zamestnancov obstarávateľa z obsluhy, údržby a prevádzky predmetu zákazky požadovaný inventár a dodanie diagnostických zariadení.
Predmet zákazky bude pozostávať z dodania 4 ks EJ.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
76 955 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: OSD Nové Zámky
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je nákup elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu na Slovensku. Maximálna prevádzková rýchlosť 160km/h , napájací systém 25 kV/50Hz, s rozchodom 1 435 mm s minimálnou obsaditeľnosťou 530 miest v druhej triede a 30 miest v 1.triede. Riadiaci systém EJ musí umožňovať viacnásobné riadenie minimálne dvoch EJ.
EJ musia v rozsahu a v kvalite spĺňať podmienky stanovené technickými špecifikáciami interoperability (TSI) pre konvenčné vlaky, európske normy (ďalej len EN), predpisy a normy platné v Slovenskej republike (SR), vyhláškami Medzinárodnej železničnej únie (UIC) a to ku dátumu ich prevzatia.
Všetky EJ musia byť z hľadiska technického konceptu identické, a medzi jednotlivými kusmi nesmú byť nijaké odlišnosti.
Súčasťou predmetu zákazky je dodanie sprievodnej technickej dokumentácie, zaškolenie zamestnancov obstarávateľa z obsluhy, údržby a prevádzky predmetu zákazky požadovaný inventár a dodanie diagnostických zariadení.
Predmet zákazky bude pozostávať z dodania 4 ks EJ.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
76 955 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 28
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky má byť financovaný z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, a to realizáciou projektu z prostriedkov nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov obstarávateľa.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 alebo § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Obstarávateľ požaduje predložiť dokumenty v celom rozsahu v zmysle ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko si nevie aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html . Obstarávateľ neumožňuje vyplniť iba globálny údaj.

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

6. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

7. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov)

- podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky,

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky vo väzbe na ustanovenie § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotnyeuropsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html . Obstarávateľ neumožňuje vyplniť iba globálny údaj.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade, ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie ekonomického a finančného postavenia dokument určený obstarávateľom tak postupuje podľa § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky - nie staršie ako 3 mesiace odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Vyjadrenie banky musí obsahovať informáciu o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. V prípade, že uchádzač má vedené účty vo viacerých bankách, predloží informáciu od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty alebo ekvivalentný doklad. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a obstarávateľ ho neuzná. Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet, že:
-Uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu, prípadne ak uchádzač bol v debete, predloží zdôvodnenie, čo bolo príčinou;
-Bežný účet uchádzača banke alebo pobočke zahraničnej banky nebol predmetom exekúcie a nebol predmetom blokácie za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
-V prípade splácania úveru, či uchádzač dodržuje splátkový kalendár.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov) alebo adekvátny ekvivalent dokladov vydaný krajinou sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla:

- podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona - zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

- podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona - rozhodnutie o schválení typu ucelených EJ, resp. certifikát na schválený typ, vydaný autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou Európskych spoločenstiev, ktorá má oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami.

- podľa § 35 - certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 34 v tomto postupe zadávania zákazky vo väzbe na ustanovenie § 33 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html . Obstarávateľ neumožňuje vyplniť iba globálny údaj.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2021 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
-Uchádzač predloženým zoznamom dodávok musí preukázať, že v predchádzajúcich piatich rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania dodal elektrické jednotky pre prevádzku na striedavej (AC) napájacej sústave alebo dvojsystémové jednotky, pre prevádzku na striedavej (AC) a jednosmernej (DC) napájacej sústave, pričom platí kumulatívne minimálne v sume 25 000 000 eur s rozchodom 1 435 mm.

- Uchádzač predloží rozhodnutie o schválení typu EJ, resp. certifikát na schválený typ, vydaný autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou Európskych spoločenstiev, ktorá má oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami.

- Uchádzač splnenie podmienky účasti preukáže predložením dokladov o systéme manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti výroby koľajových vozidiel, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva. Obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy
predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 500 000,00 EUR.
Spôsob zloženia zábezpeky ponuky je uvedený v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Obstarávateľ bude
poskytovať zálohové platby v súlade s bodom 9. Platobné podmienky Kúpnej zmluvy v Zväzku 2 súťažných podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy
uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto
sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
Skupina dodávateľov na účely preukázania splnenia podmienok účasti postupuje v zmysle § 37 ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.04.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.04.2021 11:30
Miesto: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača aj vtedy, ak nastanú skutočnosti podľa § 40 ods. 6
písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.01.2021