Profesionálna filmová kamera s príslušenstvom a osvetlenie_II

  Zadávateľ:
PRIMETIME production s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
116.716,85 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
04.01.2021
  Dátum zverejnenia:
05.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
PRIMETIME production s.r.o.
IČO: 45431906
Tešedíkovo 30, 92582 Tešedíkovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Tóthová
Telefón: +421 948189783
Email: tothova@octigon.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18356
Hlavná adresa(URL): https://www.primetime.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Octigon, a.s.
IČO: 35864711
Prievozská 4D , 82109 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Tóthová
Telefón: +421 948189783
Email: tothova@octigon.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podnikateľský subjekt - osoba v zmysle § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
podnikateľská činnosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Profesionálna filmová kamera s príslušenstvom a osvetlenie_II
Referenčné číslo: PT2
II.1.2) Hlavný kód CPV
32330000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky s názvom Profesionálna filmová kamera s príslušenstvom a osvetlenie je dodávka:

Časť č. 1: Profesionálna filmová kamera s príslušenstvom
Časť č. 2: Profesionálne filmové osvetlenie s príslušenstvom

Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovaným zariadeniam sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
116 716,85 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Profesionálna filmová kamera s príslušenstvom
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32333200-8
38651100-4
32351200-0
32333300-9
32351000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Tešedíkovo 30, 925 82 Tešedíkovo
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je dodávka profesionálnej filmovej kamery s príslušenstvom.

Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovaným zariadeniam sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
83 685,18 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód ITMS2014+ 302031H197
Časť: 2
II.2.1) Názov
Profesionálne filmové osvetlenie s príslušenstvom
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31500000-1
39298600-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Tešedíkovo 30, 925 82 Tešedíkovo
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je dodávka profesionálneho filmového osvetlenia s príslušenstvom.

Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovaným zariadeniam sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
33 031,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód ITMS2014+ 302031H197
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Vyžaduje sa predloženie naskenovaných originál dokumentov alebo ich úradne osvedčených kópií vo formáte .pdf alebo predloženie dokumentov v pôvodnej elektronickej podobe.

V súlade s ustanovením § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je možné predbežne nahradiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu.

UPOZORNENIE:
Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods.3 zákona. Uchádzač všetky doklady predloží v ponuke.

Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti aj Všeobecné metodické usmernenie UVO k preukazovaniu novelizovanej
podmienky účasti týkajúcej so osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní,
podľa ktorého sa verejného obstarávania vyhláseného, resp. začatého počnúc dňom 01. 12. 2019 nemôže zúčastniť
uchádzač, záujemca alebo účastník, ktorý nespĺňa novelizované podmienky účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa preukázanie ekonomického a finančného postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ZVO týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona: preukáže zoznamom dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ZVO musia byť v ponuke
predložené ako scan originálu alebo ich úradne osvedčenej kópie, pokiaľ nie je určené inak.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

V súlade s ustanovením § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je možné predbežne nahradiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu.

K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz NBS, prípadne Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie.

V prípade ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t.j. dodanie
tovaru začalo pred troma rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodávky tovaru, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období. V prípade, ak dodávku tovaru realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požadovaná úroveň štandardov sa preukazuje zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Vyššie uvedeným zoznamom uchádzač preukáže realizáciu zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky, a to:
- k časti 1 zákazky - dodávky filmovch kamier s príslušenstvom v kumulatívnej hodnote minimálne 50 000 Eur bez DPH,
- k časti 2 zákazky - dodávky filmového osvetlenia s príslušenstvom v kumulatívnej hodnote minimálne 20 000 Eur bez DPH.

Verejný obstarávateľ odporúča vyplniť prílohu č. 7 súťažných podkladov alebo, aby zoznam dodávok tovarov obsahoval minimálne:
- názov a sídlo odberateľa,
- kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),
- predmet dodávky,
- lehotu dodania,
- cena dodávky tovaru bez DPH celkom za požadované obdobie.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný/í uchádzač/i pred podpisom zmlúv, ktoré budú výsledkom tohto verejného obstarávania bude/ú povinný/í predložiť v rámci poskytnutia súčinnosti doklady podľa bodu 30.6 súťažných podkladov.

Povinnosťou úspešného uchádzača je strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2021 13:00
Miesto: Octigon, a.s., Bratislava Business Center 5 (skrátene BBC 5), Plynárenská 5944/7B, 821 09 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Umožňuje sa účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupca uchádzača sa preukáže plnou mocou konať v jeho mene, ktorú mu vystavil a podpísal uchádzač.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje podľa § 20 ods. 1 vo väzbe na § 187 ods. 8 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi. Komunikácia sa uskutočňuje s využití systému ERANET. Pravidlá doručovania sú upravené v bode 9 súťažných podkladov.

2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom
elektronických prostriedkov k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti na internetovej adrese: https://octigon.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/16.

3. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému ERANET.

4. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://octigon.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://octigon.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.

5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v tejto podlimitnej zákazke znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

6. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do
slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.

7. Vyžaduje sa predloženie naskenovaných originál dokumentov alebo ich úradne osvedčených kópií vo formáte .pdf alebo predloženie dokumentov v pôvodnej elektronickej podobe.

8. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom JED v časti IV JED môže vyplniť len oddiel:
Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.

9. Zmluvy na dodanie zariadenia nadobudnú účinnosť až deň po obdržaní pozitívnej správy z kontroly podľa bodu 7.5 súťažných podkladov.

10. Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty dodania predmetu zákazky (bod II.2.7 tejto výzvy) je do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmluvu nepodpísať, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako limity uvedené v bode 6.4 súťažných podkladov.

13. Predmetné obstarávanie sa netýka zeleného obstarávania, obstarávania inovácií ani obstarávania zameraného na sociálne aspekty.

14. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky neupravené vo výzvy na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.01.2021