Kanalizácia a ČOV Kvačany

  Zadávateľ:
Obec Kvačany
  Predpokladaná hodnota:
2.827.807,05 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
17.12.2020
  Dátum zverejnenia:
21.12.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kvačany
IČO: 00315346
Kvačany 100 , 03223 Kvačany
Slovensko
Kontaktná osoba: Jozef Grúň
Telefón: +421 905885989
Fax: +421 445597597
Email: obec@kvacanylm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4953
Hlavná adresa(URL): http://www.kvacanylm.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
TANOT s.r.o.
IČO: 50778200
Komenského 48/44 , 09431 Hanušovce nad Topľou
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Bernacký
Telefón: +421 948926308
Email: bernacky.obstaravanie@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/541
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4953
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva - Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kanalizácia a ČOV Kvačany
Referenčné číslo: 10/2020 - SP (ERANET)
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba kanalizácie a ČOV v obci Kvačany za účelom odkanalizovania obce delenou splaškovou kanalizáciou a centrálneho čistenia odpadových vôd v mechanicko-biologickej ČOV TURBO 2 x 70 KS. Recipientom pre vypúšťanie vyčistených odpadových vôd je tok Kvačianka. ČOV bude oplotená, napojená na verejný vodovod a verejné rozvody NN.
Bližšia charakteristika celého predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti D. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti:
Časť 1: Sekcia 1 SO 01 Splašková kanalizácia I. etapa
PHZ: 1 121 042,48 EUR bez DPH
Časť 2: Sekcia 2 SO 02 ČOV TURBO 2 x 70 KS - stavebná časť,
PS 01 Strojnotechnologická, PS 02 Elektrotechnologická
PHZ: 212 340,74 EUR bez DPH
Časť 3: Sekcia 3 SO 03 Elektrická prípojka I. etapa, SO 04 Vodovodná prípojka I. etapa, SO 05 Oplotenie k ČOV 2 x 70 KS Kvačany I. etapa
PHZ: 112 403,70 EUR bez DPH
Časť 4: Sekcia 4 SO 01 Splašková kanalizácia II. etapa
PHZ: 1 382 020,13 EUR bez DPH
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 827 807,05 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi
2
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí
Ak uchádzač predloží najnižšiu ponuku vo viacerých častiach, tak bude úspešný v tých častiach (max. dve časti), ktoré majú najvyšší finančný objem.
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Kanalizácia a ČOV Kvačany - Časť 1: Sekcia 1 SO 01 Splašková kanalizácia I. etapa
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Kvačany, k. ú. Kvačany, okres Liptovský Mikuláš, kraj Žilinský.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania sú stavebné práce podľa požiadaviek verejného obstarávateľa viď. príloha č.9 SP - Výkaz výmer a príloha č.10 SP - Projektová dokumentácia.

Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti:
Časť 1: Sekcia 1 SO 01 Splašková kanalizácia I. etapa
PHZ: 1 121 042,48 EUR bez DPH
Časť 2: Sekcia 2 SO 02 ČOV TURBO 2 x 70 KS - stavebná časť,
PS 01 Strojnotechnologická, PS 02 Elektrotechnologická
PHZ: 212 340,74 EUR bez DPH
Časť 3: Sekcia 3 SO 03 Elektrická prípojka I. etapa, SO 04 Vodovodná prípojka I. etapa, SO 05 Oplotenie k ČOV 2 x 70 KS Kvačany I. etapa
PHZ: 112 403,70 EUR bez DPH
Časť 4: Sekcia 4 SO 01 Splašková kanalizácia II. etapa
PHZ: 1 382 020,13 EUR bez DPH

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:
Predmet verejného obstarávania s celkovou predpokladanou hodnotou 2 827 807,05 EUR bez DPH je rozdelený na štyri časti, jeho výsledkom bude uzatvorenie samostatných zmlúv na každú časť predmetu zákazky samostatne, ktorej požiadavky na vypracovanie návrhu zmluvných podmienok sú vo vzore návrhu Zmlúv o dielo v prílohe č.8 SP samostatne pre každú časť predmetu zákazky.
V prípade, ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom bez DPH pre jednotlivé časti, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

Možnosti a spôsob predloženia ponuky:
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti predmetu zákazky alebo na všetky štyri časti predmetu zákazky. Ak uchádzač predkladá ponuku na viacero časti predmetu zákazky, predkladá ponuky na jednotlivé časti samostatne.

Počet častí, ktoré možno zadať jednému uchádzačovi:
Jednému uchádzačovi môžu byť zadané maximálne dve časti predmetu zákazky.

Spôsob hodnotenia ponúk:
Každá časť ponuky bude hodnotená samostatne. Nie je možné predložiť ponuku len na výber položiek z akejkoľvek časti. Ponuka musí byť vždy kompletná v zmysle vyššie uvedeného spôsobu predloženia ponuky.

Pravidlá, ktoré sa uplatnia na určenie častí, ktoré sa zadajú jednému uchádzačovi, ak by na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bol úspešný vo viacerých častiach:
Ak uchádzač predloží najnižšiu ponuku vo viacerých častiach, tak bude úspešný v tých častiach (max. dve časti), ktoré majú najvyšší finančný objem.
Analogickým spôsobom bude postupovať aj pri prideľovaní zvyšných častí predmetu zákazky.
Pokiaľ nie je uvedené inak platí, že informácie uvedené v týchto súťažných podkladoch sa vzťahujú na všetky časti predmetu zákazky. Čiastkové plnenie sa nepripúšťa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 121 042,48 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 90
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Ak nastanú skutočnosti podľa § 57 ZVO.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný formou dotácie zo zdrojov Environmentálneho fondu a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Kanalizácia a ČOV Kvačany - Časť 2: Sekcia 2 SO 02 ČOV TURBO 2 x 70 KS - stavebná časť, PS 01 Strojnotechnologická, PS 02 Elektrotechnologická
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Kvačany, k. ú. Kvačany, okres Liptovský Mikuláš, kraj Žilinský.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania sú stavebné práce podľa požiadaviek verejného obstarávateľa viď. príloha č.9 SP - Výkaz výmer a príloha č.10 SP - Projektová dokumentácia.

Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti:
Časť 1: Sekcia 1 SO 01 Splašková kanalizácia I. etapa
PHZ: 1 121 042,48 EUR bez DPH
Časť 2: Sekcia 2 SO 02 ČOV TURBO 2 x 70 KS - stavebná časť,
PS 01 Strojnotechnologická, PS 02 Elektrotechnologická
PHZ: 212 340,74 EUR bez DPH
Časť 3: Sekcia 3 SO 03 Elektrická prípojka I. etapa, SO 04 Vodovodná prípojka I. etapa, SO 05 Oplotenie k ČOV 2 x 70 KS Kvačany I. etapa
PHZ: 112 403,70 EUR bez DPH
Časť 4: Sekcia 4 SO 01 Splašková kanalizácia II. etapa
PHZ: 1 382 020,13 EUR bez DPH

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:
Predmet verejného obstarávania s celkovou predpokladanou hodnotou 2 827 807,05 EUR bez DPH je rozdelený na štyri časti, jeho výsledkom bude uzatvorenie samostatných zmlúv na každú časť predmetu zákazky samostatne, ktorej požiadavky na vypracovanie návrhu zmluvných podmienok sú vo vzore návrhu Zmlúv o dielo v prílohe č.8 SP samostatne pre každú časť predmetu zákazky.
V prípade, ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom bez DPH pre jednotlivé časti, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

Možnosti a spôsob predloženia ponuky:
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti predmetu zákazky alebo na všetky štyri časti predmetu zákazky. Ak uchádzač predkladá ponuku na viacero časti predmetu zákazky, predkladá ponuky na jednotlivé časti samostatne.

Počet častí, ktoré možno zadať jednému uchádzačovi:
Jednému uchádzačovi môžu byť zadané maximálne dve časti predmetu zákazky.

Spôsob hodnotenia ponúk:
Každá časť ponuky bude hodnotená samostatne. Nie je možné predložiť ponuku len na výber položiek z akejkoľvek časti. Ponuka musí byť vždy kompletná v zmysle vyššie uvedeného spôsobu predloženia ponuky.

Pravidlá, ktoré sa uplatnia na určenie častí, ktoré sa zadajú jednému uchádzačovi, ak by na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bol úspešný vo viacerých častiach:
Ak uchádzač predloží najnižšiu ponuku vo viacerých častiach, tak bude úspešný v tých častiach (max. dve časti), ktoré majú najvyšší finančný objem.
Analogickým spôsobom bude postupovať aj pri prideľovaní zvyšných častí predmetu zákazky.
Pokiaľ nie je uvedené inak platí, že informácie uvedené v týchto súťažných podkladoch sa vzťahujú na všetky časti predmetu zákazky. Čiastkové plnenie sa nepripúšťa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
212 340,74 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 90
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Ak nastanú skutočnosti podľa § 57 ZVO.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný formou dotácie zo zdrojov Environmentálneho fondu a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Kanalizácia a ČOV Kvačany - Časť 3: Sekcia 3 SO 03 Elektrická prípojka I. etapa, SO 04 Vodovodná prípojka I. etapa, SO 05 Oplotenie k ČOV 2 x 70 KS Kvačany I. etapa
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Kvačany, k. ú. Kvačany, okres Liptovský Mikuláš, kraj Žilinský.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania sú stavebné práce podľa požiadaviek verejného obstarávateľa viď. príloha č.9 SP - Výkaz výmer a príloha č.10 SP - Projektová dokumentácia.

Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti:
Časť 1: Sekcia 1 SO 01 Splašková kanalizácia I. etapa
PHZ: 1 121 042,48 EUR bez DPH
Časť 2: Sekcia 2 SO 02 ČOV TURBO 2 x 70 KS - stavebná časť,
PS 01 Strojnotechnologická, PS 02 Elektrotechnologická
PHZ: 212 340,74 EUR bez DPH
Časť 3: Sekcia 3 SO 03 Elektrická prípojka I. etapa, SO 04 Vodovodná prípojka I. etapa, SO 05 Oplotenie k ČOV 2 x 70 KS Kvačany I. etapa
PHZ: 112 403,70 EUR bez DPH
Časť 4: Sekcia 4 SO 01 Splašková kanalizácia II. etapa
PHZ: 1 382 020,13 EUR bez DPH

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:
Predmet verejného obstarávania s celkovou predpokladanou hodnotou 2 827 807,05 EUR bez DPH je rozdelený na štyri časti, jeho výsledkom bude uzatvorenie samostatných zmlúv na každú časť predmetu zákazky samostatne, ktorej požiadavky na vypracovanie návrhu zmluvných podmienok sú vo vzore návrhu Zmlúv o dielo v prílohe č.8 SP samostatne pre každú časť predmetu zákazky.
V prípade, ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom bez DPH pre jednotlivé časti, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

Možnosti a spôsob predloženia ponuky:
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti predmetu zákazky alebo na všetky štyri časti predmetu zákazky. Ak uchádzač predkladá ponuku na viacero časti predmetu zákazky, predkladá ponuky na jednotlivé časti samostatne.

Počet častí, ktoré možno zadať jednému uchádzačovi:
Jednému uchádzačovi môžu byť zadané maximálne dve časti predmetu zákazky.

Spôsob hodnotenia ponúk:
Každá časť ponuky bude hodnotená samostatne. Nie je možné predložiť ponuku len na výber položiek z akejkoľvek časti. Ponuka musí byť vždy kompletná v zmysle vyššie uvedeného spôsobu predloženia ponuky.

Pravidlá, ktoré sa uplatnia na určenie častí, ktoré sa zadajú jednému uchádzačovi, ak by na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bol úspešný vo viacerých častiach:
Ak uchádzač predloží najnižšiu ponuku vo viacerých častiach, tak bude úspešný v tých častiach (max. dve časti), ktoré majú najvyšší finančný objem.
Analogickým spôsobom bude postupovať aj pri prideľovaní zvyšných častí predmetu zákazky.
Pokiaľ nie je uvedené inak platí, že informácie uvedené v týchto súťažných podkladoch sa vzťahujú na všetky časti predmetu zákazky. Čiastkové plnenie sa nepripúšťa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
112 403,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 90
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný formou dotácie zo zdrojov Environmentálneho fondu a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Kanalizácia a ČOV Kvačany - Časť 4: Sekcia 4 SO 01 Splašková kanalizácia II. etapa
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK03
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Kvačany, k. ú. Kvačany, okres Liptovský Mikuláš, kraj Žilinský.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania sú stavebné práce podľa požiadaviek verejného obstarávateľa viď. príloha č.9 SP - Výkaz výmer a príloha č.10 SP - Projektová dokumentácia.

Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti:
Časť 1: Sekcia 1 SO 01 Splašková kanalizácia I. etapa
PHZ: 1 121 042,48 EUR bez DPH
Časť 2: Sekcia 2 SO 02 ČOV TURBO 2 x 70 KS - stavebná časť,
PS 01 Strojnotechnologická, PS 02 Elektrotechnologická
PHZ: 212 340,74 EUR bez DPH
Časť 3: Sekcia 3 SO 03 Elektrická prípojka I. etapa, SO 04 Vodovodná prípojka I. etapa, SO 05 Oplotenie k ČOV 2 x 70 KS Kvačany I. etapa
PHZ: 112 403,70 EUR bez DPH
Časť 4: Sekcia 4 SO 01 Splašková kanalizácia II. etapa
PHZ: 1 382 020,13 EUR bez DPH

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:
Predmet verejného obstarávania s celkovou predpokladanou hodnotou 2 827 807,05 EUR bez DPH je rozdelený na štyri časti, jeho výsledkom bude uzatvorenie samostatných zmlúv na každú časť predmetu zákazky samostatne, ktorej požiadavky na vypracovanie návrhu zmluvných podmienok sú vo vzore návrhu Zmlúv o dielo v prílohe č.8 SP samostatne pre každú časť predmetu zákazky.
V prípade, ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom bez DPH pre jednotlivé časti, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

Možnosti a spôsob predloženia ponuky:
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti predmetu zákazky alebo na všetky štyri časti predmetu zákazky. Ak uchádzač predkladá ponuku na viacero časti predmetu zákazky, predkladá ponuky na jednotlivé časti samostatne.

Počet častí, ktoré možno zadať jednému uchádzačovi:
Jednému uchádzačovi môžu byť zadané maximálne dve časti predmetu zákazky.

Spôsob hodnotenia ponúk:
Každá časť ponuky bude hodnotená samostatne. Nie je možné predložiť ponuku len na výber položiek z akejkoľvek časti. Ponuka musí byť vždy kompletná v zmysle vyššie uvedeného spôsobu predloženia ponuky.

Pravidlá, ktoré sa uplatnia na určenie častí, ktoré sa zadajú jednému uchádzačovi, ak by na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bol úspešný vo viacerých častiach:
Ak uchádzač predloží najnižšiu ponuku vo viacerých častiach, tak bude úspešný v tých častiach (max. dve časti), ktoré majú najvyšší finančný objem.
Analogickým spôsobom bude postupovať aj pri prideľovaní zvyšných častí predmetu zákazky.
Pokiaľ nie je uvedené inak platí, že informácie uvedené v týchto súťažných podkladoch sa vzťahujú na všetky časti predmetu zákazky. Čiastkové plnenie sa nepripúšťa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 382 020,13 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 90
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný formou dotácie zo zdrojov Environmentálneho fondu a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti platia pre všetky časti rovnako!

Na preukázanie osobného postavenia sa v súlade s § 112 ods. 4 písm. a) ZVO vyžaduje:
a) predloženie dokladu o oprávnení vykonávať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO,
b) čestné vyhlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a)v súlade s § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom,
b)v súlade s § 114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením,
c)v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 112 ods. 4 písm. a) ZVO, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
Vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO platí, že verejný obstarávateľ je orgánom verejnej moci a preto si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom vie overiť aj na portáli OverSi.gov.sk: https://stopbyrokracii.sk/, príp. v Obchodnom registri SR alebo Živnostenskom registri SR na: http://orsr.sk/, https://www.zrsr.sk/ a v registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 16.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2021 09:30
Miesto: Otváranie ponúk sa zrealizuje nasledovným spôsobom: Online.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Upozorňujeme na funkcionalitu otvárania ponúk priamo v systéme ERANET, ktorá umožňuje sledovanie otvárania ponúk v reálnom čase pre každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení
zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/541).
2. Zadávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení
doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si
prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.
4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
a) OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
b) Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
c) Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.
5. Komunikácia medzi Zadávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu /
uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.
6. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s § 112 ods. 6 a § 55 ods. 1 ZVO, t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (super reverzný postup). V súlade s § 55 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
7. Zábezpeka sa nevyžaduje. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
8. Predmetné verejné obstarávanie nepatrí medzi zelené verejné obstarávanie a obstarávanie inovácií. Toto verejné obstarávanie je zamerané na využitie sociálneho aspektu podporou účasti MSP (mikropodniky, malé a stredné podniky) vo verejnom obstarávaní s cieľom podpory malých, stredných a mikro podnikov, resp. živnostníkov k verejným zdrojom, podpora miestnej zamestnanosti a podpora konkurenčného prostredia a to aplikáciou rozdelenia zákazky na časti s uvedením informácie koľko častí možno zadať jednému uchádzačovi.
9. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
10. Verejný obstarávateľ si ako objednávateľ vyhradzuje právo nepristúpiť k uzatvoreniu zmluvy alebo odstúpiť od
zmluvy s úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií, v prípade neschválenia resp. krátenia
účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy zo strany zriaďovateľa, resp. prerušiť
realizáciu do schválenia finančného krytia.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.12.2020