Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
43.416,70 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
18.11.2020
  Dátum zverejnenia:
19.11.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Kristína Ščepková
Telefón: +421 333236352
Email: kristina.scepkova@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.trnava.sk/sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava
Referenčné číslo: 39082/2020 - ZsNH
II.1.2) Hlavný kód CPV
75112100-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vytvorenie kompletnej nízkouhlíkovej stratégia Mesta Trnava strategický dokument spracovaný s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov a akčného plánu udržateľného energetického rozvoja v súlade s ÚP a PHSR Mesta Trnava vrátane SWOT analýzy v rámci projektu s názvom Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-P04-SC441-2018-39.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
43 416,70 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program kvalita životného prostredia
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.11.2020